Главна страница
за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

а
УСТОЙЧИВО  РАЗВИТИЕ

а

     

 

     

    Историята на Устойчивото развитие (УР) има дълга история, която се формира научно още от времето на европейския Ренесанс - западен и източен. В социално-икономически, институционален и културен смисъл като общопланетарна система съществуват два пред-периода - след Първата и след Втората световна войни до 1972 г., когато доминират социално-икономическите договори. Но цялостната система на околна среда, икономико-социални и морални отношения се формират след Стокхолмската конференция по Човешка околна среда и развитие в 1972 г. Този процес в световноисторически план е реализация на древната максима, че "Светът не е сбор от обекти, а е прецизна система на отношения между субекти". УР в повечето случаи се възприема само като отношение между човек и околно среда, без да се разбира, че тя е само част от Природата и че с нарастване възможностите на човека околната среда обхваща все по-обширни пространства от Природата. Не се разбира също и простия факт, че и човешкото тяло, неговата вътрешна среда и УР също са в контакт с другите хора, т.е. всеки човек е околна среда за другите хора. Най-съвършената теоретична разработка на УР е нашата. Световните процеси твърде много изостават от нея, т.е. от приложението й...
    Съвсем накратко - според нас
УР е хармонично развиващо се ЕДИНСТВО между микро-сестемата от 1. Физическо тяло.  2. Ум.  3. Душа.  4. Дух., чийто сбор съставя цялостния интелект на човека, и макро-системата Космос-Общество-Човек. Ние открихме, че понятието УР е най-древното на Земята, за което има данни още преди 500 000 години. Но тъй като това понятие е от извънземен произход, то все още не е осъзнато от Човечеството. Надяваме се това да стане с наша помощ. Името му е ЙОГА. Като официална Планетарна Доктрина за развитие УР се налага в следните форуми и документи.
   
* Устав на ООН, Сан Франциско, 1945.
   
* Всеобща декларация за правата на Човека, Ню Йорк, 1948.
   
* Стокхолмска конференция - Човешка околно среда, 1972.
   
* Доклад на Комисия Брутланд, 1983-1987.
   
* Среща на Върха - Рио де Жанейро, 1992. Програма AGENDA 21 (Дневен ред 21 век).
   
* Доклад на Хилядолетието "Ние, народите на Света...", 2000, Ню Йорк.
   
* Среща на Върха по Устойчиво развитие. Йоханесбург 2002. Програма за приложение.
    В политическо отношение елементи на доктрината се наблюдават в Хелзинкския процес (1975), Парижката харта за Нова Европа (1990), Копенхагенския процес за социално-икономическо развитие (1995), Виенската конференция за човешките права (1993)р, Конференция в Кайро за населението, Истанбулската конференция за населените места, Пекинската конференция за ролята на жените в развитието и мн. др. Доклада на Хилядолетието (2000), Декларацията на Хилядолетието и Хартата на Земята (2000),
Световна университетска харта за Устойчиво развитие "Коперникус"... В Европа като разбиране за Околна среда УР бе обект на внимание на:
   
* Първа министерска конференция по околната среда за Европа, Добжич, 21-23 юни 1991.
   
* Втора министерска конференция "Околна среда за Европа", Люцерн, 28-30 април 1993.
   
* Трета министерска конференция "Околна среда за Европа", София, октомври 1995.
   
* Четвърта министерска конференция "Околна среда за Европа", Архус (Дания), 23-25 юни 1998.
   
* Пета министерска конференця "Околна среда за Европа", Киев (Украйна), 21-23 май 2003.
    Приетите решения от тези конференции са неразделна част от европейския интеграционен процес. Принципите на УР са основни вътрешно- и външно-политически цели като програма и в проекта за конституция на ЕС.

Авторско право BG-Market.com & Уеб дизайн & Авторът