Главна страница
за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Всички дефиниции / Резюме на сайта

По делата им ще ги познаете. (Христос).

a
Социалдемокрация (СД)
политическа форма, ЕТИКЕТ, маска, перде за МИСТИФИКАЦИЯ на ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ.
Диагнозата за болестта СД е от преди 150 години в
Манифест на Комунистическата партия
a

 

     
 


от Маркс и Енгелс като
дребнобуржоазен, консервативен или буржоазен социализъм, който се стреми да възстанови старите средства за производство и размяна, а с тях и старите отношения на собственост, и старото общество ... той е едновременно и реакционен, и утопичен... В по-нататъшното си развитие това течение изби в МАЛОДУШНО ХЛЕНЧЕНЕ.
(стр.62) Една част от буржоазията желае да излекува социалните недъзи, за да осигури съществуването на буржоазното общество. Тук спадат икономисти, филантропи, хуманисти, поборници за подобряване положението на трудещите се класи, организатори на благотворителността, членове на дружества за закрила на животните, основатели на въздържателни дружества, всевъзможни РЕФОРМАТОРИ НА ДРЕБНО... утешителна представа (на трудещите се за кап.) (стр.65) СД само иска пролетариатът да си остане в сегашното общество (кап.), но да се откаже от своята враждебна представа за това общество. ...да се отврати от всяко революционно движение. СД иска само административни подобрения, които се извършват върху почвата на тези производствени отношения, следователно НИЩО не ИЗМЕНЯТ в ОТНОШЕНИЯТА между КАПИТАЛ и НАЕМЕН ТРУД, а в най-добрия случай само намаляват разходите на буржоазията по нейното господство и опростяват нейното държавно стопанство. До най-типичния си израз БУРЖОАЗНИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ стига, едва когато се превръща в ЧИСТО ОРАТОРСКА ФРАЗА. Свободна търговия! - в интерес на работническата класа; покровителствени мита! - в интерес на работническата класа; затвори с килии! - в интерес на работническата класа: това е последната, единствената сериозно казана дума на буржоазния социализъм. Социализмът на буржоазията: буржоата са буржоа в интерес на работническата класа. (стр.66)
   
СД означава хем да си отгледаме капитализъм (цени и заплати на око), хем да се борим с него за социална справедливост, `щото си нямаме друга работа. Думата СОЦИАЛ-на (обществено потребителна) пред -демокрация означава, че СД се занимава само с регулиране на потребителските отношения, без да посяга на разпределителните и йерархията. А СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ (разпределящ според труда и йерархия според способностите) цели посредством разпределението и природната йерархия да регулира и потребителските отношения, тъй като те са производни (зависят) от първите. Т.е. СД е движение за безделници, за разлика от Комунизма, който е наука и изисква ТРУД (и неговото измерване, т.е. осъзнаване), ТВОРЧЕСКО МИСЛЕНЕ и ДЕЙСТВИЕ !
 

 

 

a

a

Авторско право BG-Market.com & Уеб дизайн & Авторът