Главна страница НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ - НОВА ЕПОХА - ГАЛАКТИКО-ИНТЕГРАЦИЯ - НОВ БИОЛОГИЧЕН ВИД, ПО-СЪВЪРШЕН ОТ ХОМО САПИЕНС
 
 
 
 

 

   
   
     

         

   
     
     

Защо  "КОМПЛЕКСНА"  РЕВОЛЮЦИЯ
и  кои  са  съставните  й  части?

СЪДЪРЖАНИЕ

  1. ДЕФИНИЦИЯ
2. МИРНА или НЕ
3. ВИДОВЕ РЕВОЛЮЦИИ

4. НОВ ВИД РЕВОЛЮЦИЯ
5. ПРЕВРАТ или РЕВОЛЮЦИЯ
6. УБИЙСТВЕНА КРИТИКА на СВЕТОВНАТА ПОЛИТИКО-ОЛИГАРХИЧЕСКА СИСТЕМА
7. СЪВСЕМ НОВА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА за ПЪРВИ ПЪТ В ИСТОРИЯТА на Човечеството
 
 
 

 
Ако не Сте прочели първо страницата
"НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ",

усвояването на тази страница ще бъде трудно. Не че е невъзможно, но ще ви спести време и лутане, ако прочетете първо нея. Ако пък гледате видеото там, ще ускорите възприемането на всичко останало многократно. Всичко в тоя сайт е плод на логически трансформации с начало РЕВОЛЮЦИОННИ БЪЛГАРСКИ ОТКРИТИЯ, затова не се отнасяйте към тях като към медийни сензации или подробности за отвличане на вниманието. Както всяка наука и това тук се нуждае от критическо мислене, изучаване, осъзнаване и приложение, а не за временно, модно ползване. Това изисква време, усилия за логическо мислене и всеотдайност към истината. Ако ги нямате, тоя сайт само ще ви изгуби времето. Благодарим ви за вниманието!

 
 


1(горе)

 
 
 

ДЕФИНИЦИЯ за РЕВОЛЮЦИЯ

       Както за всички, и за това понятие се налага да дадем ДЕФИНИЦИЯ, понеже всички основни понятия, с които борави политическата система, са опорочени, изкривени, оплюти и анатемосани. Затова в съзнанието на хората почти не е останал смисълът за тия понятия, а само емоционално надъхване и противопоставянето от страна на медии и политици.

Под "Революция" ние имаме предвид нейното СМИСЛОВО ЗНАЧЕНИЕ, а не ЕМОЦИОНАЛНО наложеното от ЖЪЛТАТА ПРОПАГАНДА.

Думата революция произлиза от двете латински думи “re-” (обратно действие, възобновяване, противодействие, засилване, повторност) и “-volutus” (спирално извито, усукано ДВИЖЕНИЕ, РАЗВИТИЕ на галактиките, охлювите...), т.е. НОРМАЛНО РАЗВИТИЕ на ЖИВОТА.

  РЕ-ВОЛЮЦИЯ:
РЕ - връщане до ПРЕДИШНО състояние, поврат, смяна. и
ВОЛЮЦИО - от италиански (латински), което означава НОРМАЛНО СПИРАЛОВИДНО, ЕСТЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ..

Т.е. РЕВОЛЮЦИЯ означава ВРЪЩАНЕ КЪМ НОРМАЛНО, ПРИРОДНО, ЕСТЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ със скок, защото иначе РАЗЛОЖЕНИЕТО ще задуши всичко.

А дали революцията ще стане по МИРЕН начин, както научно-техническите революции, това избират тия, които са на власт. Т.е. тия, които държат парите. И като се опънат на НОРМАЛНОТО РАЗВИТИЕ, САМИ ПОДПАЛВАТ насилието и войните и после обвиняват за тях РЕВОЛЮЦИИТЕ (връщането към нормално развитие) и после революциите били виновни, а не тия, които спират нормалното развитие.

Когато има volutus (естествено развитие), няма нужда от re- (обратно въздействие). Но когато невежите и откачени политици и олигарси рушат живота и той върви НАЗАД, против развитието, тогава е необходимо re-, огромен обратен СКОК (сътресения, РЕВОЛЮЦИИ). Който е против тях, той е против нормалното развитие. Социалните революции не са измислица на мaрксизма, те са исторически факти, природна необходимост, ПОВЕЛЯ на КОСМОСА за оцеляване и развитие (vоlutus).

  Графиката на
НОРМАЛНОТО РАЗВИТИЕ
е
ЕКСПОНЕНЦИАЛНА КРИВА

Времето t е начало на Новата цивилизация, т.е. Свръхразвитие

 
Да вземем обаче един малък съвременен
ОТРЯЗЪК от  НОРМАЛНОТО РАЗВИТИЕ (в жълто),
което Природата ни е "наредила" да следваме,
но ние сме произвели
регрес до точка 0
 

  Възстановяването, догонването на НОРМАЛНОТО развитие от точка 0 до точка а е Революция

Евентуалното развитие от точка 0 до точка b - Свръхреволюция

Извод:
Нашите научни открития са предпоставка не просто за революция, а за
СВРЪХРЕВОЛЮЦИЯ,
за изцяло
НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ
 

2(горе)
ОТ КАКВО ЗАВИСИ
РЕВОЛЮЦИЯТА ДА БЪДЕ МИРНА

Анализ и ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ХИПОТЕЗА но:

Винаги в човешката история революции е имало и ще има. Някои от тях са били мирни - научно-техническите, технологическите...

Но защо ли СОЦИАЛНИТЕ, НАЦИОНАЛНО-ОСВОБОДИТЕЛНИТЕ винаги са били КЪРВАВИ?

      Защото никога не е имало КОМПЛЕКСНА РЕВОЛЮЦИЯ. Т.е. НИКОГА ВСИЧКИ ВИДОВЕ РЕВОЛЮЦИИ не са се извършвали КОМПЛЕКСНО, ЕДНОВРЕМЕННО, НА ЕДНО И СЪЩО МЯСТО, ПЛАНИРАНО и УПРАВЛЯЕМО.

А извършването на революции от различен вид в РАЗЛИЧНО ВРЕМЕ, поражда ДИСПРОПОРЦИИ в РАЗВИТИЕТО - някои сектори от обществото ИЗОСТАВАТ, други се развиват БУРНО, има неочаквана и неуправляема ПРОМЯНА в КОЛИЧЕСТВОТО и качеството на производителните сили, обществената ТРУДОВА енергия се изпуска от контрол и се появяват ДИСПРОПОРЦИИ (ДИСБАЛАНС) подобно на

МНОЖЕСТВО СКАЧЕНИ СЪДОВЕ,

чието РАЗЛИЧНО НИВО на "ЗАПЪЛНЕНОСТ" с човешка енергия води до РАЗЛИЧНО "НАЛЯГАНЕ" в отделните "съдове" (клонове на развитие). И в повечето случаи това РАЗЛИЧНО НАЛЯГАНЕ при опита на естествената гравитация да ИЗРАВНИ НАЛЯГАНЕТО и от съпротивата на управляващи и собственици в различните "съдове" системата не издържа НАЛЯГАНЕТО и се ПРЪСКА - хаос. Човешката (трудова) ЕНЕРГИЯ вместо да се насочи за развитие, тя се разпилява в разбиване на системата - така се пилеят както материални ресурси, така и човешки животи.

ДИСБАЛАНСЪТ на медицински език означава БОЛЕСТ

Така че, за да не предизвика такива катаклизми която и да било ВИД революция, тя трябва да се извърши КОМПЛЕКСНО с всички останали революции ЕДНОВРЕМЕННО и с равен вложен в нея трудов и интелектуален потенциал така, че енергийните нива в скачените съдове на развитие да бъдат равни и така да се избегне НАЛЯГАНЕТО, което би ги уравновесило чрез естествената гравитация.

Такава е идеята и на Програмата на ООН
Устойчиво развитие
(AGENDA21 - дневен ред 21-ви век)

Това не е САМО ХУДОЖЕСТВЕНА КАРТИНА на революциите, а анализите на трудово-стоковите и финансови отношения показват точно тази схематична картина на ДИСПРОПОРЦИИ, която е показана на тая диаграма за

СВЕТОВНАТА ХИПЕРИНФЛАЦИЯ

Нека изброим набързо някои


3
(горе)
ВИДОВЕ РЕВОЛЮЦИИ
СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА КОМПЛЕКСНАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Това са области, драстично увредени, деградиращи и разлагащи се.
Те се нуждаят от революция, а не от реформи.

     1. Социална
  
2. Обществено-политическа
  
3. Национално-освободителна (която си е социална)
  
4. Революция на избирателната система (!!!)
  
5. Научно-техническа
  
6. Информационна
  
7. Медицинска
  
8. Образователна
   9
. Духовна
  10
. Климатична
  
11. ..... Който се сеща за още, може да допълни.

 Но вече има съвсем
НОВ ВИД РЕВОЛЮЦИЯ,

виж долу
която никога
не е извършвана в човешката история,
ще бъде първата и ПОСЛЕДНАТА в историята на Човечеството.
 

  ОСНОВНИ ВИДОВЕ РЕВОЛЮЦИИ,
извършени едновременно (комплексно) и хармонично
всички нагоре са материални (гравитационни) революции:
 

Социално икономическа революция
 

Научно техническа революция
 

Хуманитарна революция (Човекознание)
 

Духовна революция
 

Граница на преход между духовна и материална
 

Хармонично ниво на развитие на комплексната революция
 

Управленска структура от творците на комплексната революция (Универсална методология)

Не е НИКАК СЛУЧАЕН изборът на точно тази четирилъчна фигура, както и разположението на лъчите (векторите). Броят на лъчите също не е случаен. Тая фигура отговаря на природния закон за ПЪРВОНАЧАЛНО ДЕЛЕНЕ на КВАНТА (ЗАРОДИША) НА ЖИВОТА, създал първите микроорганизми и от там нататък всичко се развива с делене на три нагоре ПО АЛГОРИТЪМ, като така се осъществява еволюцията на животинския свят, на живота въобще.

Векторът надолу е ОСЪЗНАВАНЕ НА/КЪМ ОСНОВАТА, ДВИЖЕНИЕ НА СЪЗНАНИЕТО КЪМ ПЪРВОПРИЧИНИТЕ НА РАЗВИТИЕ, КЪМ ОСЪЗНАВАНЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ (ОСНОВНИ) ЗАКОНИ.

 

Дисхармонично, дисбалансирано, неравновесно, изкривено, деформирано (болестно) развитие

Тук например са показани социално-икономическа революция, регрес в научното развитие, запазено хуманитарно развитие и регрес в духовното развитие. От пръв поглед е ясно, че тая система нещо не е наред, даже е ГРОЗНА. Всички прилагателни от тоя абзац важат като качества и за общество в ДИСХАРМОНИЯ, в полуразвитие, полупрогрес, полурегрес -

ПОЛУСЪЩЕСТВУВАНЕ. Ясно е, че между НИВАТА на развитие има НАПРЕЖЕНИЕ от различното ниво на НАЛЯГАНЕ (натиск) по центъра, както и различни нива на НАЛЯГАНЕ (натиск) по периферията на обществения живот. Т.е. ясно е изразен КОНФЛИКТЪТ между различните видове структури на обществото.

Винаги до сега в историята на обществото първи са извършвани НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ революции. Те са предизвиквали дисхармонични икономически отношения, защото новите технологии са се концентрирали в ръцете на единици, които са получавали мощно предимство пред конкуренцията, а останалите били подчинявани икономически. Което не е справедливо, понеже науката и произлезлите от нея технологии се дават на цялото човечество от учените, но определени богати хора подчиняват учените и стават господари на техните открития, за да господстват над останалите.

Дори, за да не се разпространят масово откритията и приложенията им, учените-откриватели биват убивани. Така неизбежно се стига до социалните революции, винаги като следствие на техническите поради дисбаланса, дисхармонията от различната технологична въоръженост на производителите.

За тоя проблем вече е направен опит да бъде решен, като ООН направи програма "Устойчиво развитие", в която се налага практиката на СПОДЕЛЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ.

ИЗВОД:
За да няма напрежения, конфликти в обществото, революциите трябва да се осъществяват КОМПЛЕКСНО, но и ХАРМОНИЧНО. Така те ще бъдат МИРНИ.

Но вече сме пред прага на НОВ ВИД РЕВОЛЮЦИЯ:

 

Непрекъснатият кръг изразява евентуалното нормално развитие на Хомо Сапиенс, а пунктираният кръг - СВРЪХРАЗВИТИЕТО на НОВИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ ВИД, Хомо Галактикус (ГАЛАКТИЧЕСКИ ЧОВЕК), който ЩЕ СЕ ОТДЕЛИ от Хомо Сапиенс така, както последният се е отделил от маймуната като нов вид. Хомо Галактикус вече е сред нас..........

И това е всъщност НОВИЯТ ВИД РЕВОЛЮЦИЯ:


4(горе)
НОВ ВИД РЕВОЛЮЦИЯ,
която никога
не е извършвана в човешката история,
ще бъде първата и ПОСЛЕДНАТА в историята на Човечеството.
 И това е

БИОЛОГИЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ:

     
 

Както когато Хомо Сапиенс е възникнал от маймуната с нови възможности за развитие, а маймуната е останала животно (без развитие), така и сега от Хомо Сапиенс възниква НОВ ВОДЕЩ БИОЛОГИЧЕН ВИД - ХОМО ГАЛАКТИКУС (Космически Човек). След възникването на новия вид Хомо Сапиенс ще остане животно (без развитие), както маймуната и всички преди нея видове.

Този факт се дължи на ДУХА, квантът (зародишът) на живота, дошъл от Слънцето, което е микро вселена, в която животът се развива така, както и в нашата Вселена. По същия начин както нас, когато овладеем надсветлинните скорости и напуснем Вселената (тя е с диаметър 1028 см.), микро цивилизации със своята история (минало) и със своите технологии (бъдеще) напускат звездите. Именно тези микро цивилизации са зародишите на живота около звездите. В Библията и в Корана са наречени СВЕТИЯ ДУХ. Всички зародиши (ДУХОВЕ) се преселват във всеки последен (водещ) биологичен вид и така оставят стария вид без технологии (информация) за развитие. Т.е. животните (старите видове) нямат духове (нямат развитие). Сега е историческият момент за проявление на новия вид - Хомо Галактикус, а Хомо Сапиенс остава поредното животно (без духове, без развитие, без логическо мислене). Затова, ако новият вид не се осъзнае и не вземе управлението на развитието, Земята ще загине от безпросветни катаклизми...

 

Представяте ли си СТАРИЯТ биологичен вид, МАЙМУНАТА, не само да изяви желание да УПРАВЛЯВА по-висшия вид, Човека, Хомо Сапиенс, но и да му извърти политически, икономически и военен ТЕРОР?

Трудно е да си го представим, макар че го има по филмите на ужасите. Но в момента на Земята става точно това - старият биологичен вид Хомо Сапиенс управлява новия, който е ТВОРЧЕСКИЯТ ВИД - хората на съзиданието, на научните открития, рационализациите и художественото творчество. В момента почти всички такива творци, които създават нещо ново и неповторимо, са тъпкани от олигархо-политическата класа и дори убивани, защото рушат статуквото на терора и експлоатацията, на лъжата и дезинформацията. Накратко:

НОВАТА СОЦИАЛНА МАЙМУНА
УПРАВЛЯВА НОВИЯ ЧОВЕК!

Но нека все пак не обиждаме маймуните, те все пак са НОРМАЛНИ животни, възпитани в миналите епохи да живеят нормално в естествената си среда, за разлика от съвременните (нови) маймуни (олигарсите и политиците), които са увредени биороботи, с извратеняшки инстинкти за доминация на всяка цена, масово болни от психопатия, която е болест, унищожаваща състраданието, съпричасността, чувството за отговорност и справедливост въобще. А световната върхушка на олигархията и партокрацията дори изпитва удоволствие, когато под нейна заповед става масово избиване на хора и

СВЕТОВЕН ГЕНОЦИД

Тази гротеска скоро ще бъде осъзната масово от НОРМАЛНИТЕ хора и те ще произведат с общи усилия
НОВА ЕПОХА,
предпоставена от
НОВИ ЕПОХАЛНИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ОТКРИТИЯ

и за да няма никакви катаклизми, тия НАУЧНИ открития просто трябва да се изучат и овладеят, приложат планово и контролирано в практиката.

И така за първи път в историята

няма да има кървави революции,
защото тия, които до сега са били мирни,
те от своя страна са предизвиквали кървавите,
както е проблемът с неуправляемата научно-техническа революция,
предизвикала социалните и от там и национално освободителните
поради диспропорциите в производителните сили и разпределението...

УЧЕНИЕ, ТРУД и НОРМАЛНО, КОМПЛЕКСНО РАЗВИТИЕ
КАКТО НА ОБЩЕСТВОТО, ТАКА И НА ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ!
ТОВА Е СПАСЕНИЕТО

Плановете и програмите за горното вече са факт.......

Що тогава има политици??? Каква е ползата от тях???

Ами никаква. Те задържат развитието. Те не се интересуват нито от собственото си развитие, а и от там и от общественото! Да ги разкараме тогава!  А и то си им и ЗАКОН ЗА ТОВА:

МЕЖДУНАРОДНА ХАРТА
ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

ЗАБЕЛЕЖКА:

Тезата за КОМПЛЕКСНАТА РЕВОЛЮЦИЯ е изцяло наша. Но много търсещи и любознателни хора не само веднага я приеха, но и побързаха да си я ПРИСВОЯТ. Включително и картинките. Все пак ние не претендираме за авторско право, защото него го държи Оня горе, който ни е задължил да дадем откритията си на ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО.

Все пак, имайте предвид, че тая тема се доработва постоянно от нас и ако я видите някъде другаде, то там тя може вече да е с остаряло съдържание. А не е изключено и да е интерпретирана погрешно или превратно в полза на неизвестни цели.

Просто НЕ ПРИЕМАЙТЕ НИЩО НА ДОВЕРИЕ - проверявайте всяка теза с ЛОГИЧЕСКОТО СИ МИСЛЕНЕ, а не по авторитети!

Иначе ще се превърнем в секта!


5(горе)
ПРЕВРАТ или РЕВОЛЮЦИЯ

< Обществените катаклизми копират природните

«ПРЕВРАТИТЕ» от 7.XI.1917 в Русия и от 9.IX.1944 в България са

ВЕЛИКИ РЕВОЛЮЦИИ
Тъй както мълнията протича мигновено след колосално натрупване на (+) и (-), така и революциите избухват от колосалните антагонизми между бедни и богати.

РЕВОЛЮЦИИТЕ през 1917 г. в Русия и през 1944 г. в България са ВЕЛИКИ, защото за първи път в историята на Цивилизацията бе направен опит за научно осъзнати и регулирани човешки отношения - за научно осъзнато (ЧОВЕШКО) общество. Опит за измерване на демокрацията по количество и качество по обективни (физически) величини РАБОТНО ВРЕМЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛНА СИЛА НА ТРУДА, СТЕПЕН НА КВАЛИФИКАЦИЯ и ЙЕРАРХИЯ. Целта бе проява на истинската същност на човека - ТРУДЪТ, чиито продукти СВЪРЗВАТ ОБЩЕСТВОТО В ЕДИНСТВО (в общност - комунизъм = общ, всеобщ труд). Вместо ТРУДОВИ (човешки, комунистически) отношения, сега има парично-собственически отношения. Вместо йерархия според способностите, сега има йерархия според имуществото, вместо контрол на труда - безконтролно, безсъзнателно (пазарно, капиталистическо) цено- и заплато-образуване = Контрареволюция!

Вместо Човекът да управлява пазара, пазарът управлява Човека, т.е. Човекът - роб на пазара, Човекът - безсъзнателно същество!

Пътят на обществото е към единство с природните закони (съвършенството), което е обект на науката. Т.е. обществото трябва да се упрвлява не от политици, а от учени, от науката. Нито една партия (даже комунистическите) не се интересува от нея. Всички защитават интереси, но не и научни, (висши, природни, космически) истини. Затова НАУЧНОТЕХНИЧЕСКТЕ РЕВОЛЮЦИИ се превръщат вместо в прогрес, в граждански войни. “Робът трябва да се бори за свобода, а свободният – за съвършенство (Яне Сандански). Целта на социалистическите революции - чрез наука (всяка наука цели съвършенството) да изградим съвършени личности и общество. Тъй както има съвършени човеци (музиканти, художници, поети, учени, аскети), трябва да има и съвършено общество!

Социалните революции не са измислица на мaрксизма, те са исторически факти, природна необходимост за оцеляване и развитие (vоlutus). Събитията от 7.11.1917 и 9.9.1944 са РЕВОЛЮЦИИ, защото обществото преди тях се е рушало, обратно на развитието, трудът не се е мерел и зачитал, не е създавал личности, а разкъсани, враждуващи частни собствености, колосални разрушения. Както днес у нас и във всички капиталистически и олигархически страни.

За първи път в историята след 17-та и 44-та трудът става мярка за личността. Това е безпрецедентен факт в историята на цивилизацията. Започва действителната история на човечеството - ОСЪЗНАВАНЕ на трудовите (човешките) отношения и научното им (съзнателно) регулиране. Това по времето на Живков и Брежнев бе ликвидирано. Т.е. нямаше социализъм, а само голи лозунги. А фалшификацията, че 17-та и 44-та били разбойнически преврати е: “Крадецът вика, дръжте крадеца.”

Сега човечеството е пред още по-страшна революция - освен социалните катаклизми се включват и ЕКОЛОГИЧНИТЕ. ЖИВОТЪТ на Земя Е В ОПАСТНОСТ! По вина на политици и собственици, не признаващи Хартата за правата на човека (чл. 7, икономически права) - меренето и разпределението СПОРЕД ТРУДА.

Затова 60 нобелови лауреати и над 1000 топ учени след световния форум “Рио-92” подписват мемурандум до всички държавни глави и правителства за

СПАСЕНИЕ на ЧОВЕЧЕСТВОТО!

Политиците, а заради тях и народът, нищо не “чуха” за това! Революциите не успяха да постигнат съвършенството, защото се ръководеха от нисши хора. Социализмът, както всяко новородено дете, имаше недостатъци – понякога джомолеше несвързано, понякога се оливаше, понякога се лигавеше, понякога се… насираше... Така 10.10.1989 завари “новороденото” (социализма) в безпътица, в разложение. Ние, осъзнали поуките, ще го възродим чрез съвършенството на науката. Има дузина

нобелови лауреати марксисти
и българи, достойни за това звание,
с чиито знания
ще постигнем съвършенството…


6
(горе)

ОСНОВИ НА НОВАТА РЕВОЛЮЦИОННА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА

Тя се основава но НОВООТКРИТИ ПРИРОДНИ ЗАКОНИ. Един от тях е законът за създаване на нови биологични видове, който РЕВОЛЮЦИОНИЗИРА въобще цялостното обществено устройство, както и законите, създаващи нови светове, галактики, звезди и самия живот, както и ПОСОКАТА на развитие на материалния свят от простото към сложното и новооткритите ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ закони за РАЗВИТИЕ НА ИНТЕЛЕКТА.

Без да знаем законите за развитие на Вселената и Живота, ние не бихме могли да създадем ПРИРОДОСЪОБРАЗНО (КОСМОСЪОБРАЗНО) УСТРОЙСТВО на обществото. То не бе създадено до сега именно защото тия природни закони не бяха открити.

           Някои учени и общественици обаче са били на прав път при създаване на такова ПРИРОДОСЪОБРАЗНО УСТРОЙСТВО на обществото, просто защото са се движили по РАЗВИТИЕТО на научното познание и неговото приложение в практиката и не са се занимавали с политика.

На първо място това са най-древните науки за развитие на човека, които са известни при различните народи под различни имена - при българите ТАНГРА, при индусите ЙОГА, при китайците ДАО... които са били СИНКРЕТИЧНИ НАУКИ (от които са произлезли всички науки). Колосалните познания на тия науки, които едва сега се доказа, че са истински и верни, познавали до съвършенство човека и природата, дават основание да мислим, че те не са от земен произход, а са привнесени при контакти с извънземен разум (от извънземни цивилизации). С това се обяснява защо тия науки все още не са се наложили като цялостна КУЛТУРА в никое общество - защото не са били осмислени научно, а са приети по подражание на велик авторитет, чиито резултати той е показал на местните първобитни хора.

И на второ място новите науки за обществото, които ОБЕКТИВИЗИРАТ (изчисляват) човешките отношения и изключват емоциите и поклонението пред авторитети, като ги правят НАУКА именно чрез ЦАРИЦАТА НА ВСИЧКИ НАУКИ - МАТЕМАТИКАТА. Такава сравнително нова наука е МАРКСИЗМЪТ, доразвит с годините от Ленин, Сталин, от германската школа от 30-те години, която направи Германия икономически гигант от наши български учени, от които са се учили и японците ( затова навремето станаха икономическо чудо), както и от учени от цял свят като американеца Василий Леонтиев. И на ВЪРХА на културата на обществените отношения е програмата на ООН "Устойчиво развитие", която вече се изпълнява малко или много от държави извън сферата на влияние на САЩ и по-точно на ционо-масоните, окупирали САЩ, и които всячески саботират  тия науки и практики.

Тия нови науки за обществото (икономиката) за първи път в историята започнаха да ИЗМЕРВАТ човешките отношения (труда) и от там да ни дадат възможност да контролираме обществените отношения обективно, а не според изкривените емоции и желания на излишните политици и набедени държавници.

И ние, българите, след като сглобихме главното от човешкото познание и култура, създадохме нов, революционен модел на обществената система:
 

"ПОЛИТИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО" - такова изобщо няма в настоящата партийна система!!! Нима ЛИНИЯТА, по която се нареждат партиите - ляво-център-дясно, е ПРОСТРАНСТВО?

Т.е. политическата система няма нищо общо с НОРМАЛНОТО пространство, с реалния живот, а е една лъжлива АБСТРАКЦИЯ, лишена от смисъл.

Нито лявото, нито дясното, нито центърът могат да се ИЗМЕРЯТ, изчислят или да се изразят с нещо реално.

РЕВОЛЮЦИЯ в "политическото пространство" направи марксизмът, като доближи политическата подредба до реалността, като въведе ИЗМЕРИМИ, реални физически величини - работно ВРЕМЕ, производителна СИЛА... като реални СТОЙНОСТИ, изразяващи истинската същност на човека - ТРУДЪТ:

Просто партиите няма къде да ги туриш в тая система - ИЗЛИШНИ са...

Това също не беше ПРОСТРАНСТВО, но логиката на РАЗВИТИЕ на тази НАУКА доведе до следващия етап на изразяване на политическото ПРОСТРАНСТВО със същите измерими (контролируеми) физически величини, открито от съвременен български учен:

Това също е една абстракция - никъде в природата няма такива идеализирани форми. Но това е все пак ПРОСТРАНСТВЕНА, а не линейна политическа система, лъжливо наричана "пространство". Само дето в тая полит-икономическа система не става ясно КЪДЕ Е МЯСТОТО на човека в нея.

Тоя проблем бе решен от друг съвременен български учен, като съвсем точно бе определено мястото на всеки човек в пространството, съобразно компетентността (способностите) му, както го изисква Хартата за правата на човека, както и посоката на развитието му, като бяха изразени освен тия физически (материални) величини, още и ДУХОВНОТО му развитие:

Виждате, че линейната (партийна) система ИЗЧЕЗНА, няма я. Няма нито ляво, нито дясно, нито център - виждате ясна, естествено подредена, вече наистина ПРОСТРАНСТВЕНА и ЙЕРАРХИЧНА обществена система с всички материално измерими личностни величини и характеристики. На всеки жълт "кръг" (сфера) по възлите (разклоненията) трябва да стои точно определен индивид според способностите си.

Повече подробности във видеото от ТАЯ страница, както и от следващата препратка:

 

НОВ РЕВОЛЮЦИОНЕН МОДЕЛ ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА - ПРОДЪЛЖЕНИЕ

 

Ако случайно сте възприели трудно тази страница,
това вероятно идва от пропускане на страницата
"НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ",
където се излагат основни знания, без които,
разбирането на целия сайт ще бъде извънредно трудно,
да не кажем невъзможно
 

(горе)
 

Главна страница / Всички дефиниции / Резюме на сайта

 
 
 
 
 

Споделете Вашето мнение тук:

 
 

 
 

 
 
 
 

Авторско право © BGL-BIiz.com & Уеб дизайн & Авторът