Главна страница

за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

КОМУНИЗЪМ = НОРМАЛНО ОБЩЕСТВО

d

d

Тялото ви е храм за духа, който живее във вас, когото имате от Бога, и че
НЕ ПРИНАДЛЕЖИТЕ НА СЕБЕ СИ.
(Библия, 1 Коринтяни, 6:19)
Комунист може да бъде само оня човек,
който може да прави за хората, за обществото, нещо
БЕЗКОРИСТНО И БЕЗВЪЗМЕЗДНО
.
 Който не може да прави това, а се кичи с това звание, той не е нищо друго освен шарлатанин.
(Ленин)

     

 

     

    Думата комунизъм произлиза от латинското “communis” (общ, всеобщ), от самоуправляващи се градове в средновековна Зап. Европа, които се освободили от сеньора феодал чрез борба или откуп.
    Комунизмът е осъзнато общество - осъзнало СТОЙНОСТТА, физическа измерима величина (труд (бързина, сила, издържливост, ловкост), работно време, квалификация, компетентност, способности, йерархия).

ОСЪЗНАТА РАЗМЯНА на ИЗМЕРИМИ (НАТУРАЛНИ) СТОЙНОСТИ (ЕНЕРГИИ) = КОМУНИЗЪМ:

Международна харта за правата на човека (МХПЧ), Пакт за икономическите права, чл7:
     
“...за равен труд, равна заплата” и йерархия според “...старшинство и компетентност.” Т.е. ООН изисква социалистически (трудови) икономически отношения. Почти всички държави с изключение на САЩ са я подписали, но малцина знаят за човешките (социалидсическите) права:

        Христос: С каквато МЯРКА МЕРИШ, с такава ще ти се ОТМЕРИ.” “По плодовете (труда) им ще ги познаете.”Колко трудно е богат да влезне в Царството небесно. По-лесно е камила да мине през иглени уши, неже ли богат да влезне в царството небесно.
       
Левски: Изпитвам човека в работа”.
      
Народна пословица: “Който не работи, не трябва да яде.”

РАЗМЯНАТА на НЕОСЪЗНАТИ (ИМАГИНЕРНИ) ЧИСЛА (ПАРИ - договорени цени и заплати) = КАПИТАЛИЗЪМ.
В противоречие с Хартата, Христос, Левски...

    Думата КОМУНизъм има корен КОМУН, както и думата КОМУНикация - свързване, съюз. Световното общество е световна КОМУНикация, все още неосъзнат КОМУНизъм.
    Маркс и Енгелс разбират, че това ОСВОБОЖДЕНИЕ и САМОУПРАВЛЕНИЕ няма да е за дълго, ако не са за по-ОБЩОТО и ВСЕОБЩОТО, за цялата Цивилизация. К. включва в себе Соц. - ВСЕОБЩО ОСЪЗНАТОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СПОРЕД ТРУДА (С.) прераства СПОРЕД СЪЗНАНИЕТО (К.) пак с йерархия според способностите - ПРИРОДЕН ЗАКОН с универсален трудов (енергиен) измерител на “прозрачно разумни отношения между хората, между тях и Природата... свободно обединили се… СЪЗНАТЕЛЕН, ПЛАНОМЕРЕН КОНТРОЛ.” (Маркс, Капиталът,стр. 90). К. - НАУКА за СВЕТОВЕН СЪЮЗ ОТ СВОБОДНО ОСЪЗНАТИ СЪВЪРШЕНИ ЛИЧНОСТИ.
   
Капиталът (капитализмът) е съвместен продукт и може да бъде задвижен само от ОБЩАТА дейност на много (всички) хора.

Капиталът е обществена сила на ОБЩАТА (комунистическата) дейност, но благата му се присвояват НЕ ОБЩО, а частно, според собствеността - производството е комунистическо, а присвояването - частно (“за едни сватба - за други брадва). Т.е. при капитализма законът на Христос, Хартата, Левски е драстично нарушен. Дори мярка няма…

    Капиталът трябва да се превърне в съвместна собственост (според труда - никой не работи само за себе си), това не е превръщане на частна в обществена собственост - ако се осъзнае в писан закон, ще загуби своя класов характер според вечните космически християнски закони.

о
          В основата си ЕДИНСТВЕНАТА разлика между капитализма и комунизма е:

  • капитализъм - ОБЩЕСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО - ЧАСТНО ПРИСВОЯВАНЕ.
    ПРОТИВОРЕЧИЕ между производство и присвояване.
     

  • комунизъм - И ПРОИЗВОДСТВОТО, И ПРИСВОЯВАНЕТО СА ОБОБЩЕСТВЕНИ.
    НЯМА  ПРОТИВОРЕЧИЕ между производство и присвояване.

    о

    Всички останали разлики са следствия на тази.
    Преди 10.XI.‘89 нямаше Соц., а още по-малко Ком. Имаше ЕТИКЕТ Соц. и Ком. с цел скриване на истинското
СЪДЪРЖАНИЕ - Държавния Капитализъм
.

 

     Тук говорихме за ПОСЛЕДНАТА ФАЗА на комунизма, самия комунизъм, но без да се разбере неговата
 

ПЪРВА ФАЗА, СОЦИАЛИЗМА
 

и как бе унищожен той още в началото на 70-те години на 20-ти век, комунизмът не може да бъде разбран добре. Съвсем схематично и накратко: Комунизмът ще дойде тогава, когато хората ОСЪЗНАЯТ, че
 

ТРУДЪТ Е ПОТРЕБНОСТ,
 

а не средство за оцеляване... Нали никой не получава пари за задоволяване на неговите потребности като хранене, сън, размножаване. По същата причина и трудът не трябва да бъде заплащан, но сега живеем в свят, обърнат наопъки като морал и ценностна система...

 

НОВ МАНИФЕСТ НА КОМУНИСТИТЕ
 

 
 

Авторско право © BGL-BIiz.com & Уеб дизайн & Авторът
     
 
 

Споделете Вашето мнение тук: