Главна страница

За Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 
 

НОВО
природосъобразно
обществено устройство
ЕВОЛЮЦИЯ и ЙЕРАРХИЯ

 
СЪДЪРЖАНИЕ

  1. ПРИРОДНИ ОСНОВИ
2. ПОЛЮСИ на РАЗВИТИЕТО
3. ДЪРВО (ЛОГИКА) на РАЗВИТИЕТО
4. ОБЩЕСТВЕНА ЙЕРАРХИЯ
5. НАЙ-ВИСШ УПРАВЛЕНСКИ ОРГАН

6. ПОНЯТИЕ за ИНТЕЛЕКТ (СКАЛА)
 
7. ОСНОВНИ СТРУКТУРИ
8. УПРАВЛЕНСКИ НАЧАЛА
9.
РАЗДЕЛЕНИЕ на ВЛАСТИТЕ
10. РЕВОЛЮЦИОННА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА
11. КОМПЮТЪРНО УПРАВЛЕНИЕ на ЦЕЛИЯ ОБЩЕСТВЕН ПРОЦЕС

Ако не Сте прочели първо страницата
"НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ",

усвояването на тази страница ще бъде трудно. Не че е невъзможно, но ще ви спести време и лутане, ако прочетете първо нея. Ако пък гледате видеото там, ще ускорите възприемането на всичко останало многократно. Всичко в тоя сайт е плод на логически трансформации с начало РЕВОЛЮЦИОННИ БЪЛГАРСКИ ОТКРИТИЯ, затова не се отнасяйте към тях като към медийни сензации или подробности за отвличане на вниманието. Както всяка наука и това тук се нуждае от критическо мислене, изучаване, осъзнаване и приложение, а не за временно, модно ползване. Това изисква време, усилия за логическо мислене и всеотдайност към истината. Ако ги нямате, тоя сайт само ще ви изгуби времето. Благодарим ви за вниманието!

1

(горе)

 

< Обществените закони произлизат от природните, защото всичко съществуващо е резултат на природната еволюция. Това е едно от най-великите основополагащи открития на марксизма, обосноваващо и понятието
СПРАВЕДЛИВОСТ = ИЗОМОРФИЗЪМ (идентичност, сходност, паралелност, подобие...) на природната Хармония.

 
 
 

Навсякъде по света обществените закони са в драстично противоречие с природните, защото управляващите не се интересуват от природната (космическата) хармония. Те не откриват (не ИЗВЛИЧАТ) истинските закони на битието, а измислят техни си фалшиви "закони" за власт и привилегии на свръхпотребители. Така противоречията между Природа и Общество станаха драстични и вече и двете взаимно зависими системи са пред гибел.

< Основното противоречие е между обществената йерархия и еволюцията на Природата. Защото
общественият организъм трябва да копира Природата по логиката на развитие на ДЪРВОТО:


ИЗОМОРФИЗЪМ
(подобие) на човешките и обществените структури:

Обществено развитие:
Икономическо развитие 1
Научно-техническо развитие 2
Развитие на изкуствата 3
 Общо развитие към осъзнаване на все по-основни закони 4

материално развитие
    1   2   3
(+)

  4 (-)
духовно развитие

Човешко развитие:
1
Физическо развитие.
2
Умствено развитие.
3
Душевено развитие.
4 Духовно развитие (овладяване на надсветлинните енергии).


2
(горе)
(+)
и (-) са ПОЛЮСИТЕ на развитието:
Значения за (+):

1. НАГОРЕ - КЪМ СЛЕДСТВИЯТА. РАЗДЕЛЕНИЕ на Труда, специализация на личността.
2. МАТЕРИАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ (СЪТВОРЯВАНЕ) – натрупване, печалби, издребняване, разслоение, разклонение.
3. АНАЛИЗ, дедукция, редукция.
4. ОТ Духовното КЪМ Материалното (РАЗДЕЛЕНИЕ, ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ, СЪРЕВНОВАНИЕ, КОНКУРЕНЦИЯ).
5. ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ.
6. Свобода (ИЗБОР) на материално развитие.

Значения за (-):

1. НАДОЛУ - КЪМ ПЪРВОПРИЧИНИТЕ ! ЕДИНСТВО чрез Труда, общо (комунистическо) управление, всестранно развитие на личността.
2. ПОТРЕБЛЕНИЕ, КОНСУМАЦИЯ, РАЗХОДИ. УЕДРЯВАНЕ, КОНЦЕНТРАЦИЯ.
3. СИНТЕЗ, индукция.
4. ОТ Материалното КЪМ Духовното (обобществяване, СЪЮЗЯВАНЕ, ЕДИНСТВО, ОБЩО ОСЪЗНАВАНЕ НА ВСЕОБЩИТЕ ПРИРОДНИ ЗАКОНИ).
5.
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
6. Ограничения от природните закони. Липса на свобода.

КЪМ полюс (+) = ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ. МАТЕРИАЛИЗИРАНЕ на НАРОДНАТА СИЛА на ТРУДА (физическа, интелектуална). ВЛАСТ на Труда да променя битието. Разделение на труда. Нагоре по “дървото”- материално развитие. Към следствията, резултатите.
КЪМ полюс (-) = ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ (ЕДИНСТВО, свързване, обобществяване) на ТРУДА чрез централизирано управление. Осъзнаване на практиката в ОБЩА (комунистическа) теория. Надолу по “дървото” - към централния ствол. Към първопричините (основите).
 

НАКРАТКО за (+) и (-):

(+) - ДЕМОКРАЦИЯ - (приложение на народната СИЛА на труда - физическа, умствена, душевна, духовна). Всеки "клон" от "Дървото" се развива самостоятелно (демократично) нагоре.

(-) - ЦЕНТРАЛИЗЪМ - (общо управление, с общоосъзнати природообществени закони). Всеки "клон" от "Дървото" се изгражда ВЪРХУ ОБЩИЯ (комунистическия) СТВОЛ (природните закони) на "Дървото" и се свързва директно или индиректно с всички "клони" чрез възлите надолу (-). Централната власт (ВСЕОБЩАТА (ком.) ИНФОРМАЦИЯ) тече както соковете на дървото отдолу нагоре (от центъра към периферията). Следователно властта все повече се централизира с нарастването на духовното развитие… Т.е.

(+) и (-) в баланс = ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТРАЛИЗЪМ = КОМУНИЗЪМ = ОБЩООСЪЗНАТО природообществено и ЛИЧНО битие !!!

Ленин : "Комунист можеш да станеш само тогава, когато обогатиш своята памет (осъзнаеш - Ред.) със знанието на всички богатства, които е изработило човечеството." (из "Великият почин") Истински комунисти са древните мъдреци (риши) като Христос, Бабаджи и всички съвременни големи йоги, всички светци, всички религии на Земята, всички учени-откриватели... Можеш да бъдеш комунист, когато се развиваш в посока на съвършенството. Т.е. комунизмът, това е безкраен път към съвършенството... Комунизмът е:

хармония между (+) и (-), единство и борба на противоположностите
(т.е. диалектически материализъм).

Тъй както магнитът не може без (+) или (-), така и обществото не може без демокрация (+) или без централизъм (-) в баланс! Т.е. общество без единство (без демократичен централизъм) се разлага.3
(горе)
ДЪРВО” (ЛОГИКА)
на причино-следствените връзки на общественото битие:
Схемата е най-добрата природосъобразна класификация на науките,
изоморфизъм от структурите на човека.


- ДЪРЖАВНО (ОБЩО, централно, комунистическо) УПРАВЛЕНИE (“комунизъм” = общ, всеобщ). Неговата мисия е превръщане на природните закони в обществена практика (от (-) към (+)) и обратно – от обществената практика към осъзнати природо-обществени закони, т.е. движение към първопричините (-), т.е.
             КЪМ ОСЪЗНАВАНЕ на ПРИРОДАТА -
КЪМ ОБЩИТЕ природни закони, т.е. КЪМ КОМУНИЗЪМ.

    Всички основни и производни номера (индексът значи към кой основен "клон" принадлежи номерът) са съответни на:

(1) - Физическо Тяло (за непосредствен контакт с Природата).
(2) - Ум (РАЗУМ - абстрактно-логическо мислене).
(3) - Душа (ПСИХИКА - емоции, енергийни взаимодействия).
(4) - Духовно развитие. КОСВЕНА ВРЪЗКА с другите структури посредством първопричините.

 

 

4(горе)

ОБЩЕСТВЕНА (ПАРТИЙНА) ЙЕРАРХИЯ

За да се осъществи ЕДИНСТВО (СЪЮЗ) между основните обществени вектори (отрасли) на развитието (1), (2), (3) и (4), е необходима обединяваща за отраслите личност (в основния възел на “клоните”). ВСЕСТРАННО развита хармонична личност по (1), (2), (3) и (4), която да обедини най-добрите водещи авангардни личности (гении, откриватели, новатори, таланти) в своите направления (отрасли) (1), (2), (3). Следователно управлението на обществото трябва да наброява оптимално четири души – един обединяващ най-добрите трима:
(1) - Учен-откривател ИКОНОМИСТ.
(2) - Учен-откривател по фундаментални науки и технологии.
(3) - Човек с най-авангардни постижения в хуманитаристиката (изкуства, спорт, медицина, психо- и пара-способности).
И тримата трябва да имат способности за постигане на ЕДИНСТВО с другите хора и с Природата, т.е. за духовно развитие (към (4)), т.е. да водят обществото към все по-пълно единство, към все по-пълна хармония с Природата. Това се нарича Духовно развитие.
(1), (2) и (3) трябва да обединяват своите производни структури (личности) (горните от "Дървото").

 


1. ИКОНОМИКА (материално производство), КОМУНИкации
11. Материално производство (промишленост, селско стопанство, строителство)
21.
Организация на труда и разпределението.
31.
Енергетика.
41.
Комуникации.
 


2. НАУКИ и ТЕХНОЛОГИИ
12. Биология (физиология, езикология, психология, медицина …)
22.
Логика (физика, математика, химия, кибернетика)
32.
Социология (икономика, история, право, езикознание)
42.
Нови технологии (нови ВРЪЗКИ с всички производства)
 


3. ИЗКУСТВА и ЕТИКА (хуманитаристика)
13. Физически изкуства (спорт, балет, пантомима, танци, асани и пранаяма …)
23.
Умствени изкуства (изобразително изк., музика, литература …)
33.
Парапсихични изкуства (медитация, ясновидство, безконтактни взаимодействия...)
43.
Етика
(ценностни системи, морал, природно право …)
 


< 4. ОБЩО движение КЪМ ПЪРВОПРИЧИНИТЕ,
към ЕДИНСТВО с Природата
= К
ОМУНИЗЪМ


Всички номера
1, 2 и 3 са материално развитие.
Всички номера
4 са духовно развитие – интеграция с другите.

На обективната ЙЕРАРХИЯ на природното битие трябва да съответства изоморфно и обективна междуличностна ЙЕРАРХИЯ (виж Международна харта за правата на човека, Икономически права, чл.7,i). Т.е. всеки възел (разклон, преход, трансформатор) трябва да бъде личност със съответните физически (1), умствени (2), психически (3), духовни (4)(комуникативни, интегративни) качества, които могат точно да бъдат измерени според труда (резултатите) и според способностите (предпоставките) "с точността на природните науки" ("Капиталът", К. Маркс)

Ако в голям (основен) възел (разклон) се вмести малка (неспособна) личност, връзката с останалите структури към (+) и (-) се нарушава. Такава личност грешно ще приема и предава материалните и духовните ценности. Колкото по-нисък (по-голям, по-основен) възел заема, толкова повече структури и личности нагоре ще зависят от нея. Това е основната причина за световната бъркотия: никой не е според способностите си във “възела” (длъжността)...

Основен закон на социализма (нормалното общество) е разпределението според труда, йерархия и способностите. Не както сега – според собственост, наши-ваши…

Всеки обективно съществуващ възел (връзка) от обществени отношения трябва да бъде заеман от личност, подбрана чрез конкурс (обективно ИЗМЕРЕНИ способности). Т.е. в ОСНОВНИЯ ВЪЗЕЛ (държавното управление) трябва да работят институции и хора с обективно ИЗМЕРЕНИ способности, за да трансформират фундаменталните природни закони във фундаментални обществени закони ЗА ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ.  А това е обект на дейност на фундаменталните науки и учени! Т.е.
 

действителните ЗАКОНО-ДАТЕЛИ (депутати)
това са учените ЗАКОНО-ОТКРИВАТЕЛИ,
действителните генератори (творци) на обществения прогрес.

А сега политици и депутати са тези, които за нищо не стават, приключили със своето развитие. Който не развива себе си, не може да развива обществото!
 


5
(горе)
Следователно

най-основната, най-главната,
най-висшата държавна институция
трябва да бъде
НАУЧЕН ИНСТИТУТ
от най-авангардните учени и хора със свръх способности. Тях
преди да ги избере народът,  вече ги е “избрала” Природата.
Те са заслужили пред Нея със своето интелектуално развитие тази “награда”: да разберат най-съкровените й тайни, за да ги осъзнаят и предадат на обществото в “смилаем” вид, за да развиваме всички в ЕДИНСТВО съвършенството на Живота…

 

Това съвпада с тезата на В. Левски: ръководството на общините и държавите да е според професионален, ТРУДОВ (съсловен) принцип. Както на работническите и войнишките депутати по времето на Ленин. Т.е. изборите са от частното към общото, към “основата” – работниците от всички колективи избират най-добрите майстори сред тях. Те избират най-добрите специалисти и организатори в предприятия или райони. После те избират най-добрите за съответните отрасли, и най-накраяръководителите на главните направления (1), (2), (3) и (4).

 

Но процесът на формиране на обществените структури не е задължение единствено на низовите към по-висшите нива на интелигентност. Напротив - най-висшите нива на интелигентност (учените-откриватели) са първите, които трябва да осъзнаят връзката си по-низовите нива. А именно кои ще бъдат най-добрите техни УЧЕНИЦИ и помощници, а те както следва да намерят своите помощници и ученици. И така до най-низовите структури.

 

Т.е. процесът на изграждане на обективните връзки е ДВУСТРАНЕН - както отдолу нагоре, така и отгоре надолу. Но правилата ги изготвят, откривайки ги от природните закони, учените откриватели и техните най-близки ученици и помощници.

111

   1. Изборите да бъдат според степента на развитие на интелекта. Всеки човек трябва да стои на точно определено според способностите си място (дейност) в общественото "ДЪРВО".
  
2. "Отдолу" (от по-висша степен) трябва да избираме своите учители (водачи), а "отгоре" - своите изпълнители (подчинени).
   3. Трябва да избираме хора само от най-близката по-висока или по-ниска степен
на интелектуално развитие.
<  
Не може бабата от село, от периферията 1 на "дървото" (интелекта), която може само да пасе патките, да избира държавната стратегия 3 (основния възел, ствола на "дървото"). Хората разбират по-добре съседните 2 и 3, а не далечните степени 1 и 3...   4 (жълтият сектор) означава степен на съвпадение (степен на разбирателство) между 2 и 3. Между 1 и 3 няма съвпадения (няма разбирателство), поради разликата в духовното развитие (различно разстояние до основата)...

    > виж по-долу:
10 степени на развитие

мястото в обществото
 


 

(горе)

Критериите за изборите се
откриват, дефинират и разработват
от учените откриватели според “ИЗБОРА” на Природата
СПОРЕД ОБЕКТИВНО ДОСТИГНАТОТО НИВО
НА ИНТЕЛЕКТУАЛНО РАЗВИТИЕ.
 

"Изборът" на Природата
трябва да съответства на избора на обществото, ако то е осъзнато.

Партиите са паразитни образувания (секти) за власт и служби, сборища от ненормалници, “развиващи” единствено артистични и словесни “способности”. Те са сбирщина от хора от разни "клони" и нива на "дървото", без нормална интелектуална йерархия между тях Изразът на Енгелс “разтваряне на политиката в икономиката” е

 

ИЗИСКВАНЕ на ПРИРОДАТА
ПАРТИИТЕ ДА ИЗЧЕЗНАТ

като произвеждат обществено полезен материален или интелектуален продукт, а не празни приказки (политика). Кадровото, йерархичното, ръководното устройство на всяка партия в преходния период трябва да е по интелектуален принцип, за да няма “политици” (партийни паразити), а само професионалисти в съответни области.
 

(горе)

ОТКЛОНЕНИЕ
за формите на мисленето6(горе)
КОНЦЕНТРИЧНА СКАЛА
за интелектуално развитие
ТЕСТ на Природата

    ИНТЕЛЕКТ произлиза от две латински думи intel и lectus, които свързани означават на български ВЪЗМОЖНОСТ за ПОЗНАНИЕ. Има четири (4) основни възможности за познание:

1 - физическа (физиологическа) възможност за познание.

2 - умствена (абстрактно-логическа) възможност за познание.

3 - душевна възможност за познание (област на изкуствата).

4 - духовна възможност за познание (изследване на първопричините).


Всички възможности за познание
(интелект) 1, 2, и 3 са гравитационен (+) вид интелект, а 4 е негравитационен (-) вид интелект.

СЪДБОНОСНО: когато познанието е "надолу по дървото" (битието), интелектът обхваща по-основни "връзки", "разклонения на дървото", т.е. връзки (единство) с по-голям брой по-горни следствия. Надолу са ПО-ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ (ОСНОВНИТЕ) ПРИЧИНИ (ЗАКОНИ) на явленията.

 

(горе)
1 2 3 граница 4 5 6 7 8 9 10


1
. Възприемчивост. Основа за следващите нива. Стремеж към познания, към развитие, отвореност за новото. Трудолюбие. Политиците не искат да знаят нищо ново, нямат и първо ниво. Те са деградиращи животни.
2. Вяра в доброто. Думата “вяра” произлиза от латинската veritas (истина). Увереност в истината, в обективната позитивна информация, която възбужда чувства, емоции, мисъл, действия за добро. Но тук истината е подсъзнателна, неосмислена, инстинктивна. "Вярата" е най-ниското ниво, но е основа за следващите.
3. Мислене. Целенасочена, избирателна, самостоятелна обработка на информацията. Правят го и животните, и компютрите, и хората …понякога. Разликата между политиците и животните е, каквато е разликата между маймуната и червея – в различния обем информация. Има разлика между умен (паметлив) и разумен (логичен). Хората от степени 1, 2 и 3 НЯМАТ ДУХ (бездуховно мислине). Това са подражателни степени за стадно мислене!

 

ГРАНИЦА:

Между степени 3 и 4 е ГРАНИЦАТА между изпълнители и творци. Степен 3 включва професори, доктори на науките, академици, хора с 4-5 образования, езици и професии, но не сътворили нищо ново, с ЧУЖДИ мисли. Те са биороботи (биокомпютри). Хората от първите 3 степени не могат да правят интелектуален контакт с хората от висшите нива над 4. Следователно

 

Всеобщото гласуване
за държавни водачи е пълна глупост.

 

От 4 започват човешките (творческите) степени:

4. Образуване на ПОНЯТИЯ. Тази степен е началото на творческото, на активното (човешкото) отношение към битието и собствената личност. Способност за самостоятелно различаване и образуване на понятия. 95% от хората нямат тази способност, защото

НЯМАТ ДУХ !

5. Разбиране. Процес на осмисляне на взаимоВРЪЗКИТЕ на СИСТЕМИ от понятия. Налични, обективни, природосъобразни системи от понятия, а не измислени, съчинени от политиците в тяхна изгода. Политиците не разбират обществото, а го ИЗМИСЛЯТ, СЪЧИНЯВАТ според извратените си потребности.
6. Осъзнаване. Процес на ПРОМЯНА на битието и главно на Аз-а според обективните природо-обществени закони и тяхното развитие. СЪзнание означава действие чрез знание. Работа за ПРОМЯНА (усъвършенстване) на обществото и на собствената личност.

КОМУНИЗЪМ = ОСЪЗНАТО БИТИЕ (природно, обществено, лично чрез измерване, осъзнаване на човешките отношения при размяната на труда – количество (раб.време, обем) и качество (квалификация и йерархия)).
Комунизъм = ПРОЦЕС на ПРОМЯНА, на усъвършенстване на обществото
. Т.е. Живков, Брежнев, Горбачов, Елцин (както всички “държавници”) бяха неосъзнати хора, приключили своето развитие, затова при тях комунизмът приключи. Всички "държавници" по света са от първите 3 животински нива на интелектуално развитие. Т.е. сега

народите се “управляват” от животни (биокомпютри).

7. Открития. Принос в науката, в труда, в изкуството; творчество-явление, новаторство, без аналог в обществото. Има много хора, които правят открития, но или не могат да разберат, че са открития, или не могат да ги докажат,  опишат, изкажат. Затова има следващо ниво, при което откритията вече дават плодове - творчество. А държавниците и партийните лидери са ударници само в празното дърдорене.
8. Творчество. Фундаментални открития в НОВА СИСТЕМА от знания, издигаща цялото общество на качествено ново равнище. Реализирани открития в полза на обществото.
9. Мъдрост. Гениалност, всестранно развитие. Способности за обединяване както на знанията и способностите, така и на хората. Държавни и световни ВОДАЧИ по нови пътища на неизвестни, неосъзнати природо-обществени закони към хармонично единство с Природата. С Космоса. Това са ЗАКОНО-ОТКРИВАТЕЛИТЕ, действителните ЗАКОНО-ДАТЕЛИ, призваните от Природата да открият и дадат тези закони в “смилаем” вид. Личности-епохи като Христос, Нютон, Левски, …Маркс, Енгелс, Ленин, – всестранно развити новатори, водачи, УЧИТЕЛИ!
 
 
    Хората от това ниво на развитие са в състояние да решат всякакъв нестандартен проблем, защото имат нестандартно мислене и ползват най-фундаменталните природни закони. Ако даден проблем не може да бъде решен чрез налични природни закони, тия хора ще открият такива природни закони, които ще решат подобни проблеми. Защото всеки проблем произлиза от СКЪСАНА, неразбрана или липсваща връзка между явлението, произвело проблем, и другите решени проблеми...

10. Съвършенство. Завършена гравитационна еволюция, готовност за следващото измерение (“Другия свят”), способност за пряк обмен на информация с извънземен разум и осъзнаването й. Преходна степен към новия по-висш биологичен вид ХомоГалактикус и последно прераждане в нашия свят.

9 и 10 са ПРЕКИТЕ ПОСРЕДНИЦИ
МЕЖДУ ПРИРОДАТА И ОБЩЕСТВОТО !


7(горе)
ДЪРЖАВНИ (ПАРТИЙНИ) СТРУКТУРИ

Общественият организъм, както всеки организъм,
трябва да е изоморфен (подобен, паралелен)
на Човешкия интелект:

Основната държавна структура:
1.
Министър на икономиката (физически интелект).
2. Министър на науката и технологиите (умствен интелект).
3. Министър на хуманитарното развитие, на културата
(душевен интелект).
4. Общо (т.е. комунистическо) осъзнаване на първопричините – единство с Природата (духовен интелект).
Останалите министерства трябва да са производни (подчинени) на горните

 

 Държавен ГЛАВА или централна фигура, обединител, идеолог, водач, всестранно развит за оригинални решения на нестандартни ситуации. Пряк посредник (трансформатор) между природните закони (4) и своите подизпълнители  (министри) 1, 2, 3 и цялото общество нагоре по разклоненията!


"
Държавен ГЛАВА" означава "държавен ИНТЕЛЕКТ", за да свързва първопричините (природните закони) и следствията (обществото и обществените закони). Държавният ГЛАВА (ИНТЕЛЕКТ) трябва да е най-съвършеният. Трябва да заема тази длъжност до появата на друг по-съвършен. Следователно мандатността на държавниците е пълна глупост. Този основен природен закон никъде по света не е спазен. Държавните уж "глави" са хора с посредствен интелект.

Службите Президент, Народно събрание, Министерски съвет трябва да се обединят в едно. Всяка поотделно е паразитна структура (“разделяй и владей”). Обединението е диалектически материализъм, т.е. единство и борба на противоположностите - едновременно има разделение (към (+) нагоре “дървото” се разклонява, разделя - разделение на труда) и обединение, сливане (към (-) обобществяване на труда, на властите, на собствеността, надолу към все по основни възли = основни природни закони). Основата е управляващият интелект, нагоре – изпълнителският, а плодовете - децата на обществото.

СЕНЗАЦИЯТА

Както казахме, тая система позволява да се определи чрез ИЗЧИСЛЕНИЕ, а не чрез ГЛАСУВАНЕ всеки пост от всеки клон на общественото "дърво". И това определя точно

КОИ СА ПЪРВИТЕ ЛИЧНОСТИ,
ОПРЕДЕЛЕНИ ПО ИЗЧИСЛЕНИЕ
И ПО РЕЗУЛТАТИ, т.е.

ОСНОВНИТЕ РЪКОВОДНИ ЛИЧНОСТИ
не само за България, но и за целия свят,
ВЕЧЕ СЕ ЗНАЯТ ПО ИМЕ,
но ние няма да ги назовем тук,
за да не бъдат ликвидирани от световната и местна мафия.
Тия личности съвсем не са съвършени светци, иначе щяха да са на "небето", ако бяха светци,
а най-обикновени и дори незабележими и неизвестни хора. И те си имат слабости и пороци, големи или малки, но качествата, които ги определят като водещи в съответния обществен "клон" при тях са на лице. Разбира се, предстои дълъг път на усъвършенстване както на системата, така и на съставящите я личности и това прави системата не
ЗАСТИНАЛА и ВЕЧНА,
както и тия личности вечни на тоя пост,
както сега се опитват да ни наложат за такава партийната система, а
ДИНАМИЧНА И ПОСТОЯННО САМОУСЪВЪРШЕНСТВАЩА се,
защото е съставена от
САМОУСЪВЪРШЕНСТВАЩИ СЕ ИНДИВИДИ.

А партийната система затова е
ЗАСТИНАЛА и НЕИЗМЕННА,
защото е измислена от
ЗАСТИНАЛИ и НЕИЗМЕННИ в РАЗВИТИЕТО СИ ИНДИВИДИ
(партийци, олигарси и др. полит-икономически престъпници) и при това
ПОВРЕДЕНИ БИОРОБОТИ.

 

Съзнанието и Трудът
са най-висшата власт (СИЛА)
,
която
променя битието. Цялото осъзнатоДърво” се нарича Комунизъм
(диалектическо ЕДИНСТВО на единство и борба на противоположности + и -).

^ горе ^

1. Физически интелект.  2. Умствен интелект.  3. Душевен интелект.
4. Духовен интелект. Цялото кълбо е Цялостният интелект.
Виж: 
видове интелект

< Битието ("ДЪРВОТО") е тримерно, ИНТЕЛЕКТЪТ - също.
< Всеки вектор притежава собствена скала

Идеалът (сферата) има
ДЕФОРМАЦИИ
поради неравномерното развитие на интелекта
(НЕХАРМОНИЧНО  РАЗВИТ  ИНТЕЛЕКТ)  :<   ВСЕСТРАННО, но също и НЕХАРМОНИЧНО развитие във времето и "ДУПКИ"
в съзнанието - при развитие на висока степен, често се губят предходни степени поради природонесъобразен живот. Например, човек запазва аналитичния си ум (6-та степен), но поради натровена кръв загубва
степен 2 (вяра в доброто), което след време ще го върне назад, тъй като Природата не търпи празнини…

 

< Няма всестранно развиващи се (хармонични) личности, затова за всеки един “клон” трябват няколко души, за да се допълват... Все пак се надяваме с помощта на тоя сайт вече да почнем да "произвеждаме" всестранно развиващи се и хармонични личности.
    Вземането на решения и изборите трябва да са според степента на развитие и насочеността (клона) на интелекта (компетентността) на избирателя. Не както сега: хора от степен 1–3 “избират” хора от степен 6–9–10, без да ги разбират. Или хора от клон 1 (физически работници) избират хора от клон 2 (умствени работници). Сега хората от степен 1–3 “избират” “държавници” от тяхната посредствена степен. Затова всички “демократични избори” по света са природо-незаконни. Пълен абсурд!!!

^ горе ^
КОЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВОДАЧ на Общество
(ДЪРЖАВЕН ГЛАВА)
според духовното развитие:

< Вариантът на цялостно, всеобхватно осъзнаване на битието ("Дървото"). Такива хора от степен 8-10 вече са завършили своята еволюция в този свят. Те са началото на новия биологичен вид Хомо Галактикус (Космическия човек) и ще поставят началото на Новата Цивилизация.   < Хората от степен 1-3 без образование (нито материални, нито духовни) виждат само плетеницата, бъркотията от “клоните” на битието, не разбират нито обществото, нито себе си.   < Хората от степен 1-3 с бездуховно съзнание виждат само повърхността на битието и вземат повърхностни решения, нямат връзка с първопричините и виждат само разделените следствия. Такива разделят обществото (политиците и сектантите)!!!   < Хората от степен 3-4 със средно умствено и духовно развитие успяват в материалното. Но само за себе си.


ПОЛИТИЦИТЕ имат ЛИНЕЙНО и ПЛОСОКО-НЕСВЪРЗАНО, БЕЗДУХОВНО, мислене
. Те виждат само някакви повърхностни явления, но не виждат техните причини (връзки). Затова политиците вземат само повърхностни, несвързани решения, не променят първопричините. Затова следствията (бедствията) винаги се появяват отново и отново…

< Общественото положение на хората с най-голямото духовно развитие. Те са основата на развитието на обществото. Върху тях се крепи цялата КОРОНА (царска) на "Дървото" (Общественото битие). Те са ПРЕКИТЕ ПОСРЕДНИЦИ (ТРАНСФОРМАТОРИ) МЕЖДУ ПРИРОДАНИТЕ ЗАКОНИ И ОБЩЕСТВОТО. Това са действителните ЦАРЕ (КРАЛЕ). Сега те липсват, затова цялата система (Цивилизация) се разпада. Ниe твърдим:

 

8(горе)
ОСНОВНИ
ИКОНОМИЧЕСКИ И СТРУКТУРНИ ЗАКОНИ
НА НОВОТО ОБЩЕСТВО

     I. ОБМЯНАТА на ЦЕННОСТИ между човеците (почти е преписана Международна харта за правата на човека с малки промени:

    
Член 7 (а(i)). «…еднакво възнаграждение за равностойна работа без никакво различие, … и за равен труд – равна заплата;»

Наше допълнение:
    
Член 7 (а(j)). «…не може да се придобива имущество и/или каквито и да било доходи по никакви други начини, освен чрез полагане на обществено полезен труд или чрез размяна на еквивалентен такъв;»

    
II. ОБЩЕСТВЕНАТА ЙЕРАРХИЯ

    
Член 7 (с). «еднаква възможност за всекиго да бъде повишаван в своята работа и дейност в съответна по-висока категория по никакви други съображения освен по компетентност.»

         НОВИ ЧЛЕНОВЕ, които трябва да се ДОБАВЯТ в хартата и/или запишат в една Нова конституция:

    
Член 7 (d). «ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ОТГОВОРНОСТИТЕ и ПРАВАТА също се ОПРЕДЕЛЯТ според КОМПЕТЕНТНОСТТА на всеки човек.» всеки избирател поема солидарно отговорността по резултатите на избрания от него ръководител.

     Член 7 (e). Всеки човек може да бъде член и да участва във всяка организация по желание, както и в няколко организации едновременно, в толкова, в колкото е необходимо неговото участие, което ще даде прогрес на дадената организация. Никой няма право да отказва членство на когото и да било, в която и да било организация. В такъв случай понятието членство губи своя смисъл. В такъв случай понятието ПАРТИЯ губи своя смисъл.

     Член 7 (f). Никой няма право (и задължение) да изисква от членове (да плащат) на съответни организации членски внос. Попълването на средства за развитие на организацията става изключително и само посредством нейните трудови резултати, възнаградени според труда. Дарения са възможни, само ако те са обвързани с конкретни производствени и/или творчески резултати.

Тия членове са задължителни и за всички възможни обществени, лични и частни организации, структури и подструктури за повече от двама души. Това са задължителни вътрешни правила, които по дефиниция
ще "унищожат" партиите и партийната система, без да се налага да ги забраняваме, защото техните ВЪТРЕШНИ функции, ако заработят по тия правила, вече ще се определят като НЕпартии. Т.е. не като какви ще бъдат записани в националния регистър за организациите, а каква дейност ще изпълняват ще определя дали са партия или не.

Обществено устройство:

  Всички структури:
Народно събрание,
Президент,
Българска академия на науките,
Министерски съвет,
Висши учебни заведения,
Средства за информация,
Правосъдие
..................................., се

СЛИВАТ в ЕДИННА СТРУКТУРА,
наречена:
ВЪРХОВЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
ЗА УСТОЙЧИВО (ХАРМОНИЧНО) РАЗВИТИЕ

Тази организация ще обединява най-авангардните учени откриватели и хора на иновациите във всички области.

Негово задължение е да ОТКРИВА и РЕАЛИЗИРА и чрез своите подструктури НОВИ ПРИРОДНИ ЗАКОНИ, ДА ХАРМОНИЗИРА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СПОРЕД ТЯХ и да бъде генератор на обществения прогрес. Това е първата и НЕПОСРЕДСТВЕНА обществена структура, която е призвана да бъде

ПРЯК, НЕПОСРЕДСТВЕН ПОСРЕДНИК между Природата (природните закони) и Обществото.

Тия хора ВЕЧЕ са "избрани"! Природата ги е избрала. Тя им е РАЗКРИЛА най-съкровените си тайни, подобно на влюбена жена, която разкрива прелестите си само на най-любимия, на единствения. Понеже те я обичат, били са й верни, разбират я и спазват нейните закони.

ЗНАНИЕТО, ОСЪЗНАВАНЕТО НА ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ и ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ В ОБЩЕСТВЕНА ПРАКТИКА, ЧРЕЗ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРАВИЛА, ПРОГРАМИ, ПЛАНОВЕ и НОВИ ТЕХНОЛОГИИ за рационализиране на производството и управлението е първа, основна грижа на тоя съвет.

Никак не е задължително тоя орган да има сграда и да заседава постоянно, както сега прави Министерският съвет. Защото всеки така или иначе ще си работи по призванието където си ще, може и вкъщи, което не непременно е свързано с конкретно РАБОТНО МЯСТО. А сегашната сграда на МС ще е символична или за официални случаи за тоя работен орган

ЕСТЕСТВЕНИЯТ ПРОЦЕС на ПРЕВРЪЩАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ БЛАГА В ОБЩЕСТВЕНИ ЗАПОЧВА ОТ ТОЯ ВЪРХОВЕН СЪВЕТ, като непосредствен

КОНТАКТЕН ОРГАН
ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
с Природата и нейните закони.

Въобще целият ПРОЦЕС на общуване между Природата и обществото се извършва обективно в

ДВА ОСНОВНИ ПОТОКА:

1. НАГОРЕ (по дървото) ИНФОРМАЦИОННА РЕАЛИЗАЦИЯ - овеществяване на ИНФОРМАЦИЯТА от Природата във все по-частни правила, програми, планове и най-вече в ТЕХНОЛОГИИ за управление по нивата и в ТЕХНОЛОГИИ за производство

и обратно

2. НАДОЛУ - материализиране на природните богатства и тяхното РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ от периферията към центъра - добив на суровини, превръщането им в стоки и услуги и тяхното ПОТРЕБЛЕНИЕ (НАУЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ).

Съвсем ясно е, че в този обществен съвет ще влизат най-авангардните учени-откриватели и те ще определят кой да реализира на следващо (под)структурно ниво откритията и разработките им.

Този обществен съвет НЯМА МАНДАТ. Всеки член в него може да влиза и излиза в него по всяко време, когато се изчерпи като възможности или се появи някой с най-авангардни такива над останалите и ги оглави по силата на това, че е развил науката в съответната категория над всички...

Нито един обществен съвет няма да има мандат и неговият ръководител по всяко време може да бъде сменян по силата на възникване на нов, по-способен и компетентен кадър.

ВСЕОБЩИ РЕФЕРЕНДУМИ могат да бъдат насрочвани при евентуални кризи, но те ще бъдат изключение и то не те да определят крайното решение, а да бъдат ползвани като статистическо и социално изследване на проблема само при кризи.

Необходимостта от референдум ще е показател за криза на управлението. Ако едно управление спазва природо-обществените закони и законите на развитието, няма да има нужда от референдуми. Защото управляващите ще са наясно с потребностите и проблемите на хората. Ако не са, те няма да имат право да са управляващи.

Съвсем ясно е, че хора с ниска квалификация и компетентност, мало- и не-грамотни няма да имат СИЛИ да се произнесат компетентно КОЙ да влиза в този върховен обществен съвет. Затова:

ВСЕОБЩОТО ГЛАСУВАНЕ
ЗА УПРАВЛЕНСКИ КАДРИ
Е НАПЪЛНО ЗАМЕНЕНО

от т.нар. ЙЕРАРХИЧНА СТРУКТУРА на организация на обществото, която има 10 ОБЕКТИВНО съществуващи степени.

Най-ниските нива са непосредствените, ПЪРВИЧНИТЕ производствени единици като бригади и други първични по отношение на трансформиране на природните богатства в обществено необходими продукти.


Т.е. ПЪРВО НИВО:
ПЪРВИЧНИ ТРУДОВИ КОЛЕКТИВИ
(ПЪРВИЧЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ)
.
Те определят бригадир или там как ще се нарече по месторабота, който е най-компетентен в колектива, има най-добри производствени показатели (личен пример) и има възможности да рационализира работата на другите. И това е естествен процес, когато възнаграждението се определя според труда и всеки е заинтересован от общите производствени резултати и е НАРАВНО ОТГОВОРЕН пред другите да посочи най-добрия.

Всеки ще е на ясно, че ако не посочи най-добрия, с най-добрите предложения, планове, задачи и т.н. колега, който приоритетно да НАСОЧВА работата на всички и да представлява групата нагоре в йерархията, то той самият ще печели по-малко и ще се РАЗВИВА по-слабо.

 

Т.е. избиращите поемат
И ОТГОВОРНОСТТА, И ПРАВАТА
по управлението СОЛИДАРНО с избрания.
Т.е. ако избраният се провали,
виновни за неговия провал ще са всички,
които са го избрали и заедно (пропорционално)
ще плащат за грешките си от собствения си джоб.

Точно затова изборът на ръководител на което и да било ниво
ще бъде ЯВЕН. КРИСТАЛНО ЯСНИ и ОТКРИТИ ЧОВЕШКИ ОТНОШЕНИЯ!

Научните институти все пак ще посочват НАУЧНО ИЗМЕРИМИ КРИТЕРИИ, по които да се избират ръководители и начините за избор. Но е възможно някоя НЕСТАНДАРТНА ситуация да не съвпада с препоръчаните правила, посочени от институтите и тогава структурата трябва да предложи нови или да сигнализира за проблем, за да може да се развива (работи и твори) по най-добрия начин.

ВТОРИЧНИ ТВОРЧЕСКИ КОЛЕКТИВИ
(ВТОРИЧЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ)

Това са избраните от първичните трудови колективи по научни и общностни критерии техни представители. Те оформят цехова или друга подобна (над)структура, която обединява няколко първични трудови колектива в рамките на по-голям цех или предприятие.

ТРЕТИЧНИТЕ ТВОРЧЕСКИ КОЛЕКТИВИ
(ТРЕТИЧЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ)

са представители на вторичните...

ЧЕТВЪРТИЧНИТЕ са представители на третичните и т.н. до ДЕСЕТИЧНИТЕ, които са преките посредници между обществото и Природата. Те са

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРИРОДАТА
пред обществото.

 

НАКРАТКО:

ОБЩЕСТВЕНОТО СТРУКТУРИРАНЕ има
ДВА ПАРАЛЕЛНИ, ЕДНОВРЕМЕННО ФУНКЦИОНИРАЩИ, ОСНОВНИ ПОТОКА НА ОБРАЗУВАНЕ.

ОТГОРЕ НАДОЛУ
и
ОТДОЛУ НАГОРЕ

И ДВЕ ОСНОВНИ ПРОЯВЛЕНИЯ

ТЕРИТОРИАЛНО
и
ТВОРЧЕСКО-ПРОФЕСИОНАЛНО

Второто трябва да е определящо, а първото (териториалното) ще се отнася най-вече до уреждане на комунално битовите проблеми по места. Избраните представители там приоритетно ще се грижат за обвързване на проблемите на хората по места и с производствените и творчески процеси.

Там където те не могат да решат даден проблем, ще бъдат задължени да се обърнат за помощ към някое творческо-професионално звено от съответна на проблема йерархия.

А не както сега кметовете изобщо да не се интересуват от производството, заетостта и творческата реализация на населението и въобще за РАЗВИТИЕТО на населеното място...

Ясно е, че пълномащабно изписване на всички правила по цялата скала на компетентността на обществената организация на тоя етап не е възможно. Защото са необходими цели научни институти за системо-структурен анализ на производствените и творчески дейности. Такива институти и дори кадри не съществуват на едно място. Тия, които ги имаше в миналото, бяха лишени от практикуване на професията си още по време на т.нар. социализъм и да реализират знанията си, защото се мина от планова, централизирана и научна (обективна) икономика, към анархистична (пазарна) и направо към разбойническа "икономика".

Затова е наложително в ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД, преди структурирането на обществото по тия правила, да се работи на първо време с правилата на МЕЖДУНАРОДНА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА и учените откриватели на първо време да работят с укази за всеки по-голям случай.

Това налага въвеждане на ИЗВЪНРЕДНО и дори на ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ, ако съпротивата на олигархията, застъпница на партийната система, наруши общочовешките (морални) норми и пречи на прогреса, докато бъдещата НОВА КОНСТИТУЦИЯ не бъде изработена обективизирано с МАТЕМАТИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ.

А нали не е възможно и е глупаво
ИЗЧИСЛЕНИЯТА ДА СЕ ГЛАСУВАТ?

А КОИ са общочовешките (морални) норми, които могат да бъдат ЕСТЕСТВЕН РЕГУЛАТОР на обществения живот до създаване на новата конституция? Не са ли те разтегливи и неопределими понятия? Могат ли те да бъдат, макар и временен, регулатор на обществените и производствени дейности?

Да, могат. И това са нормите на която искате религия. Да приемем за сега, че православието представлява най-приемливата. Те така или иначе все още са си действащи на практика правила (подсъзнателно), понеже ако те не бяха действащи в момента, държавата отдавна да се е разтурила окончателно...

Това е КУЛТУРАТА на даден народ, която няма как да бъде заличена така лесно от каквито и да било сатанински системи и която КУЛТУРА се е оформяла с векове от религията, производството, науката и изкуствата на един народ, т.е. с цялата налична УСПЕШНА ПРАКТИКА и осъзнати поуки от нея на народа, а не с партийно наложени приумици...

Виждате, че създаването на конституция изобщо не е работа на юристи, а най-малко на политици. То е работа на авангардни учени в поне 3-те ОСНОВНИ направления (виж схемата). А такива, обединени в колектив, няма. И не може да бъде създаден такъв колектив преди избори, поради липса на средства и в рамките на тая система.

А този научен колектив [ВЪРХОВЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ за УСТОЙЧИВО (ХАРМОНИЧНО) РАЗВИТИЕ] не може да бъде избран от народа, защото той не е компетентен за това. А докато стане компетентен, ще минат няколко години...
 

 


9(горе)
РАЗДЕЛЕНИЕ на ВЛАСТИТЕ

Цялото това РАЗДЕЛЕНИЕ на ЦЯЛОСТНАТА държавна система е УСЛОВНО, за умствено УДОБСТВО и по-лесна ориентация. Много голям % от различните функции се припокриват и ВЗАИМОДЕЙСТВАТ както МВР и съда... А РАЗДЕЛЕНИЕТО (на властите) се използва за РАЗДЕЛЕНИ СВЕРИ НА ВЛИЯНИЕ на различните МАФИИ. Подялба на баницата... 

Тук е налице ОБЕКТИВНИЯТ ЗАКОН "ДИАЛЕКТИЧЕСКО ЕДИНСТВО И БОРБА НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ" като 
 
+ (плюс) РАЗДЕЛЕНИЕ, разклонение, разпокъсване, самоопределение
и
- (минус) ОБЕДИНЕНИЕ, ЕДИНСТВО, СЪЕДИНЕНИЕ, ОБОБЩЕСТВЯВАНЕ.
 

В цялостната ОБЕКТИВНА система ги има и двете В ЕДИНСТВО, но са с различен ЗНАК + и -.

МИНУСЪТ насочва надолу КЪМ ОСНОВАТА, към ОБЩИТЕ ПЪРВОПРИЧИНИ (възли на дървото-общество), от които произлизат подробностите, а
ПЛЮСЪТ - към РАЗНООБРАЗИЕТО нагоре, МНОГООБРАЗИЕТО, РАЗДЕЛЕНИЕТО, СВОБОДАТА и многото ПРОЯВЛЕНИЯ на "клоните" нагоре според основните първопричини
по ЕДИН И СЪЩ АЛГОРИТЪМ (всеобщи, универсални закони).

Общественото "Дърво" е ПОДОБНО - в него съществуват ЕДНОВРЕМЕННО, взаимно зависими свойства - И РАЗДЕЛЕНИЕ, И СВЪРЗАНОСТ в диалектическо ЕДИНСТВО.

Диалектическото ЕДИНСТВО и борба на противоположностите на РАЗДЕЛЕНИЕ и ЕДИНЕНИЕ е ясно изразено в ДЪРВОТО. То не може да съществува САМО с ЦЕНТРАЛИЗЪМ, обединение, ЦЕНТРАЛНА власт, САМО със ствол, нужно му е И РАЗДЕЛЕНИЕ (на властите), проявлението на ОСНОВНИЯ АЛГОРИТЪМ НАГОРЕ по все по-издребняващите клони нагоре, които НАКРАЯ произвеждат ПЛОДОВЕ (стоки и услуги, които ОБРАТНО НАДОЛУ по веригата трябва да бъдат СЪЗНАТЕЛНО, а не СЛУЧАЙНО (ПАЗАРНО) РАЗПРЕДЕЛЕНИ. Според ОБЕКТИВНИТЕ, вече съществуващи ПОТРЕБНОСТИ и функции........

И обратно - ДЪРВОТО не може да съществува САМО с РАЗДЕЛЕНИЕ (на властите, клоните). Защото ще се РАЗПАДНЕ.

ЯРЪК ПРИМЕР защо сегашната обществена система е РАЗПАДАЩА СЕ, пропагандираща САМО и ЕДИНСТВЕНО РАЗДЕЛЕНИЕ на властите, БЕЗ ЦЕНТРАЛИЗЪМ.

Дървото е най-разпространената ФОРМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЖИВАТА МАТЕРИЯ, но тази ФОРМА на организация, като съединиш отделните ВРЕМЕВИ ВЕКТОРИ на развитие на неживата материята (атомите и молекулите, които от прости атоми с едно ядро и един електрон (водород) се УСЛОЖНЯВА КЪМ многообразие на по-сложни системи, ще получим пак дървообразна система на развитие.

ТОВА е и НАУЧНО ОТКРИТИЕ:

ДЪРВОТО като ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА, наречена ОБЩЕСТВО.

Сегашното обществено РАЗДЕЛЕНИЕ е много сложно за разбиране от хората - кой ще ти тръгне да прави анализ клон по клон. Хората не виждат ВРЪЗКАТА между тия "клони" (институции) и КОЕ ТОЧНО ОСЪЩЕСТВЯВА, кой е НОСИТЕЛЯТ на тая връзка. А тоя носител е много прост, ясен и осезаем - това е ТРУДЪТ, преобразувал енергията в стоки и услуги.

Но когато хората разберат, че всяко разделение става по един и същи АЛГОРИТЪМ като ОСНОВНОТО, ЕДИНСТВЕНОТО, НАЧАЛНОТО РАЗДЕЛЕНИЕ, веднага след ствола, тогава системата за всички хора ще стане КРИСТАЛНО ясна и ПРОСТА за разбиране.

От тук ще е много лесно да се дадат ПРОСТИ ИНСТРУКЦИИ как да се САМООРГАНИЗИРАТ хората не по прищевки и "ИЗБОРИ", а по строго научни (природни) закони. Така хората ще имат ЕДНОВРЕМЕННО ИЗБОР да определят РАЗНООБРАЗИЕТО на начини на проявление на основните закони и ЗАДЪЛЖЕНИЕ, принуда, да спазват тия основни закони. Принуда, така както сме ПРИНУДЕНИ да спазваме ЗАКОНА за гравитацията, щото ако го пренебрегнем и решим, че той не ни трябва, можем да си въобразим, че като скочим от десетия етаж, ще полетим, без да се разбием на земята.

Както и за да направим летене, трябва да овладеем ЗАКОНА за гравитацията и да се ПОДЧИНИМ на ПО-ВИСШ закон...

ДИАЛЕКТИЧЕСКО ЕДИНСТВО 
и
БОРБА НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ
между

+ (плюс) ИЗБОР (СВОБОДА) - нагоре по проявление на клоните (институции и видове производства).
и

- (минус) ЗАДЪЛЖЕНИЕ (ПРИНУДА)
,
основани на ДИКТАТУРАТА на ОСНОВНИТЕ ПРИРОДНИ ЗАКОНИ.

Така както БАТЕРИЯТА е немислима САМО с плюс или САМО с минус, така и обществото е НЕМИСЛИМО САМО със свобода (избор) или САМО със задължения (принуда).

ЕДИНСТВОТО между принуда и избор, задължения и права, става ясно, когато начертаем схемата (ДЪРВОТО) и простичко проследим ОТНАЧАЛО появяването на ПЪРВИТЕ ТРИ КЛОНА като ОСНОВЕН ПРИРОДЕН ЗАКОН и нагоре всичко става просто и ясно по същия алгоритъм.

Ако това хората го знаят масово, истината за ЕСТЕСТВЕНОТО, природно устройство на обществото ще стане разбираемо и за деца от първи клас и тогава НИКАКВА ПРОПАГАНДНА МАШИНА няма да може да я заличи.

Така че не е вярно, че ПЪРВО трябвало да се вземе властта и ПОСЛЕ да се обясни на хората какво трябва да е, а напротив - ПЪРВО трябва да им се ОБЯСНИ и покаже нагледно и ПРОСТО какво трябва да е, за да те последват ЛОГИЧЕСКИ, СЪЗНАТЕЛНО, ЦЕЛЕНАСОЧЕНО, а не ЕМОЦИОНАЛНО, ПОДСЪЗНАТЕЛНО, МАНИПУЛАТИВНО.

И каква ще е тази ВЛАСТ, ОСНОВАНА на ЕМОЦИИТЕ, НА ПОДСЪЗНАНИЕТО и МАНИПУЛАЦИТЕ? Ами нали сегашната система е основана точно на тях!? И нали точно затова обществото се разлага!?

Затова ние трябва да вървим не по пътя на ПЪРВИЧНИТЕ инстинкти, желания на хората, а да ги научим СЪЗНАТЕЛНО, ОСЪЗНАТО да се ПОДЧИНЯВАТ на естествените (природни) закони, които са ЕДИНСТВЕНАТА и РЕАЛНА, ПЪРВИЧНА ВЛАСТ (на Бога...)

Затова наша първа грижа е да обучим хората, а не да ги принудим като стадо, по рефлекси и по емоции да ни следват. Затова никакви действия по вземане на властта не трябва да се правят, преди поне КРИТИЧНАТА МАСА (...) да осъзнае какво трябва да е след победата.

 

10
(горе)
 

ОСНОВИ НА НОВАТА РЕВОЛЮЦИОННА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА

Тя се основава но НОВООТКРИТИ ПРИРОДНИ ЗАКОНИ. Един от тях е законът за създаване на нови биологични видове, който РЕВОЛЮЦИОНИЗИРА въобще цялостното обществено устройство, както и законите, създаващи нови светове, галактики, звезди и самия живот, както и ПОСОКАТА на развитие на материалния свят от простото към сложното и новооткритите ПСИХОЛОГИЧЕСКИ закони за РАЗВИТИЕ НА ИНТЕЛЕКТА.

Без да знаем законите за развитие на Вселената и Живота, ние не бихме могли да създадем ПРИРОДОСЪОБРАЗНО (КОСМОСЪОБРАЗНО) УСТРОЙСТВО на обществото. То не бе създадено до сега именно защото тия природни закони не бяха открити.

           Някои учени и общественици обаче са били на прав път при създаване на такова ПРИРОДОСЪОБРАЗНО УСТРОЙСТВО на обществото, просто защото са се движили по РАЗВИТИЕТО на научното познание и неговото приложение в практиката и не са се занимавали с политика.

На първо място това са най-древните науки за развитие на човека, които са известни при различните народи под различни имена - при българите ТАНГРА, при индусите ЙОГА, при китайците ДАО... които са били СИНКРЕТИЧНИ НАУКИ (от които са произлезли всички науки). Колосалните познания на тия науки, които едва сега се доказа, че са истински и верни, познавали до съвършенство човека и природата, дават основание да мислим, че те не са от земен произход, а са привнесени при контакти с извънземен разум (от извънземни цивилизации). С това се обяснява защо тия науки все още не са се наложили като цялостна КУЛТУРА в никое общество - защото не са били осмислени научно, а са приети по подражание на велик авторитет, чиито резултати той е показал на местните първобитни хора.

И на второ място новите науки за обществото, които ОБЕКТИВИЗИРАТ (изчисляват) човешките отношения и изключват емоциите и поклонението пред авторитети, като ги правят НАУКА именно чрез ЦАРИЦАТА НА ВСИЧКИ НАУКИ - МАТЕМАТИКАТА. Такава сравнително нова наука е МАРКСИЗМЪТ, доразвит с годините от Ленин, Сталин, от германската школа от 30-те години, която направи Германия икономически гигант по времето на Хитлер, от наши български учени, от които са се учили и японците (затова навремето станаха икономическо чудо), както и от учени от цял свят като американеца Василий Леонтиев. И на ВЪРХА на културата на обществените отношения е програмата на ООН "Устойчиво развитие", която вече се изпълнява малко или много от държави, извън сферата на влияние на САЩ и по-точно на ционо-масоните, окупирали САЩ, и които всячески саботират  тия науки и практики.

Тия нови науки за обществото (икономиката) за първи път в историята започнаха да ИЗМЕРВАТ човешките отношения (труда) и от там да ни дадат възможност да контролираме обществените отношения обективно, а не според изкривените емоции и желания на излишните политици и набедени държавници.

И ние, българите, след като сглобихме главното от човешкото познание и култура, създадохме нов, революционен модел на обществената система:
 

"ПОЛИТИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО" - такова изобщо няма в настоящата партийна система!!! Нима ЛИНИЯТА, по която се нареждат партиите - ляво-център-дясно, е ПРОСТРАНСТВО?

Т.е. политическата система няма нищо общо с НОРМАЛНОТО пространство, с реалния живот, а е една лъжлива АБСТРАКЦИЯ, лишена от смисъл.

Нито лявото, нито дясното, нито центърът могат да се ИЗМЕРЯТ, изчислят или да се изразят с нещо реално.

РЕВОЛЮЦИЯ в "политическото пространство" направи марксизмът, като доближи политическата подредба до реалността, като въведе ИЗМЕРИМИ, реални физически величини - работно ВРЕМЕ, производителна СИЛА... като реални СТОЙНОСТИ, изразяващи истинската същност на човека - ТРУДЪТ:

Просто партиите няма къде да ги туриш в тая система - ИЗЛИШНИ са...

Това също не беше ПРОСТРАНСТВО, но логиката на РАЗВИТИЕ на тази НАУКА доведе до следващия етап на изразяване на политическото ПРОСТРАНСТВО със същите измерими (контролируеми) физически величини, открито от съвременен български учен:

Това също е една абстракция - никъде в природата няма такива идеализирани форми. Но това е все пак ПРОСТРАНСТВЕНА, а не линейна политическа система, лъжливо наричана "пространство". Само дето в тая полит-икономическа система не става ясно КЪДЕ Е МЯСТОТО на човека в нея.

Тоя проблем бе решен от друг съвременен български учен, като съвсем точно бе определено мястото на всеки човек в пространството, съобразно компетентността (способностите) му, както го изисква Хартата за правата на човека, както и посоката на развитието му, като бяха изразени освен тия физически (материални) величини, още и ДУХОВНОТО му развитие:

Виждате, че линейната (партийна) система ИЗЧЕЗНА, няма я. Няма нито ляво, нито дясно, нито център - виждате ясна, естествено подредена, вече наистина ПРОСТРАНСТВЕНА и ЙЕРАРХИЧНА обществена система с всички материално измерими личностни величини и характеристики. На всеки жълт "кръг" (сфера) по възлите (разклоненията) трябва да стои точно определен индивид според способностите си.

Повече подробности във видеото от ТАЯ страница, както и от следващата препратка:


Всички вече УСЕЩАТ
,
че политическата система у нас и по света
не е адекватна на живота, но не знаят ЗАЩО!
Нещо повече, те не знаят, че тя е
НЕЗАКОННА ЮРИДИЧЕСКИ

 

11

(горе)

КОМПЮТЪРНО УПРАВЛЕНИЕ
НА ЦЕЛИЯ ОБЩЕСТВЕН ПРОЦЕС

Ще има ПЪЛНА ПРОЗРАЧНОСТ
НА ЦЯЛАТА ЙЕРАРХИЧНА СИСТЕМА по всички възможни начини - медии, интернет, социални мрежи. Така всеки ще може по изнесените научни критерии да се самоопредели на кое интелектуално ниво и в кой клон на живота се намират неговите способности и активности, като той може да има такива едновременно в няколко клона на ДЪРВОТО НА ЖИВОТА (общественото битие). Така хората няма да бъдат ОГРАНИЧЕНИ само в една професионална област по място, работно време и договори, а винаги ще могат да участват активно където, когато и както намерят за възможно.

След като се нанесат всички данни в единен
НАЦИОНАЛЕН СЪРВЪР
с всеобща база данни, цялата система може да се автоматизира и предаде на
КОМПЮТЪР
ЗА ДИНАМИЧНА АКТУАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
НА ЦЕЛИЯ ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ.

А това е възможно вече, понеже
ТАЙНАТА
на обществените отношения вече е
ЯВНА
и тя се нарича ТРУД и СПОСОБНОСТИ,
които вече подлежат на обективни изчисления
и те от своя страна подлежат на
обработка, прогнозиране, допълване и

УПРАВЛЕНИЕ ОТ КОМПЮТЪР

Възниква въпросът - МОЖЕ ЛИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ТАКАВА СЛОЖНА И ДИНАМИЧНА СИСТЕМА ОТ ЖИВИ СЪЩЕСТВА ДА СЕ ПОВЕРИ на НЕЖИВО, ИЗКУСТВЕНО СРЕДСТВО, МАШИНА, КАТО КОМПЮТЪРА?

Да, може. И това е перфектното решение. Но управлението на цялото общество (за сега) трябва да се управлява от ДВА КОМПЮТЪРА с различни параметри и команди, които ще са свързани един с друг. И когато дойде време НОВИЯТ БИОЛОГИЧЕН ВИД да се ОТДЕЛИ от стария (когато Хомо Галактикус се отдели от Хомо Сапиенс), тогава ще се отделят и тия два различни компютъра и ще работят напълно самостоятелно и независимо един от друг.

ЗАЩО?

Защото индивидите от старият биологичен вид Хомо Сапиенс, както всички предни еволюционни биологични видове, са БИОРОБОТИ със строго определена био-компютърна програма за съответния вид. И както всички биологични видове, с изключение на водещия вид, и видът Хомо Сапиенс вече НЕ ПОДЛЕЖИ на РАЗВИТИЕ. Трябва само физическото тяло на всеки индивид от тоя биологичен вид да бъде пречистено, за да работи НОРМАЛНО и да стигне максималните си параметри и да изпълнява коректно био-програмата, заложена от еволюцията и неин материален (гравитационен) коректив ще е такава програма в ОБЩЕСТВЕНИЯ КОМПЮТЪР, който трябва да се създаде за контрол и управление на обществото с физически и от там и изчислими параметри ТРУД и СПОСОБНОСТИ. А всеки индивид от Хомо Сапиенс си има и индивидуален, личен само за него био-компютър, наречен функционален квант на живота по научному, или ДУША по религиозному и няма начин той да работи ненормално както сега, ако физическото му тяло, което го съдържа, е пречистено...

А индивидите от Новия биологичен вид ВЕЧЕ и ВИНАГИ, когато са били водещ биологичен вид, са си имали такъв персонален ръководещ "компютър", наречен основен квант на живота по научному, или ДУХ по религиозному... Така че на новия биологичен вид не е необходим такъв компютър-машина за управление на неговата общност и ако създаде подобен, той ще има информационни функции, а не управленски.

Така че ПРИРОДАТА вече е автоматизирала всички процеси с нейните си "компютри", а ние само трябва да осъзнаем нейните закони и да създадем компютри за управление на обществото, подобни на нейните.

А двата компютъра (машини), всеки за съответния вид, ще се ползват до тогава, докато физическото тяло на всеки индивид се пречисти, след което индивидуалните компютри на всеки индивид (дух и душа - функционален и основен квант на живота) поемат изцяло управлението както на отделния индивид, така и на обществото като цяло, понеже всеки отделен квант се регулира от централния "компютър" на Вселената и грешките там са изключени...

 

 

Ако случайно сте възприели трудно тази страница,
това вероятно идва от пропускане на страницата
"
НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ",
където се излагат основни знания, без които,
разбирането на целия сайт ще бъде извънредно трудно,
да не кажем невъзможно

 

 

(горе)

Предтечите на Новата Цивилизация са българи!

 


Това е
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО ОЩЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА,
защото още тогава
БОЖИЯТ НАРОД, ОСНОВАТЕЛ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА,
Е БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД
.
(виж доказателства във видеото долу)

 

 

 


 

Главна страница

 
 
 
 
 

Споделете Вашето мнение тук:

 
 


 
 

 
 
 
 

Авторско право © BG-Market.com & Уеб дизайн & Авторът