Главна страница

за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Към теориите на

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО

Първи Закон на Кирхоф за електричеството: >

За всяка ВЪЗЛОВА ТОЧКА в една сложна електрична верига, по която текат постоянни токове, алгебричната сума от токовете, които се втичат и изтичат от нея, е нула, т.е.
I1 + I2 +I3 + I4 = 0. Или сборът от количеството ток в каналите 1, 2 и 3 е равен на количеството ток от канал 4, т.е.
I1 +I2 + I3 = I4

(+)

4 (-)

< Нашият Закон на Разпределението:

Всеки човек е ВЪЗЛОВА ТОЧКА в обществената йерархия, която трансформира отвътре на вън и нагоре към другите хора духовна (-) енергия (4) (информация от основни закони) за 1. Физическа, 2. Умствена и 3. Душевна дейност. Надолу посредством гравитационните (+) ресурси Енергията се материализира в блага за потребление, размяна и производство по В (външен) и А (вътешен) слоеве на системата като материална база.

В - са оръдия на труда, а А - са жилища, бази, имоти...
Гравитационната (+) енергия е от Слънцето и от всички наземни, надземни и подземни природни ресурси.

     

 

     

Всеки човек според своите способности трябва да заема съответно място в обществената йерархия - "Дървото".
Той изпълнява:
Нагоре - по-прост, елементарен, ниско квалифициран (физически) труд.
Надолу - по-основен, определящ, сложен, високо квалифициран (интелектуален) труд.
По такъв начин определяме и разпределението, и йерархията, и властта (правителството) посредством една система - "Дървото"! Според труда и способностите. Както в Хартата.
Колкото един човек е на по-ниско ниво в "Дървото", толкова повече той може да изпълнява универсален труд, т.е. той е универсален, всестранен, хармоничен човек. Той разбира и осъзнава всичко. Хората, които са най-ниско в "Дървото", нямат други учители освен Природата, под тях няма други хора. Това са Учените-Откриватели, от които зависи цялото "Дърво"...

Авторско право © BG-Market.com & Уеб дизайн & Авторът