Главна страница

за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ДИАЛЕКТИЧЕСКИ  МАТЕРИАЛИЗЪМ

Няма друг достъп до знанието,
освен чрез вратата,
която ни отваря ПРИРОДАТА.
Няма други истини освен тези, които намираме в ПРИРОДАТА.
Лутер Бербанк, американски учен 1849-1926

     

 

     

     Понятието ДИАЛЕКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИЗЪМ (ДМ) произлиза от гръцкото dialektiketechne - изкуство, техника на диалога и спора ... с Природата. Означава:
       
1. Изкуство за въпроси и отговори.
        2. Изкуство за водене на разговор.
        3. Изкуство за формиране и подреждане на понятия по род, вид, клас...
        4. Изкуство за анализ и синтез.
        5. Изкуство за логично мислене.
        6. Изкуство за творческо мислене.
        Изобщо ДМ е ИЗКУСТВО да ИЗСЛЕДВАШ, РАЗБИРАШ И ОСЪЗНАВАШ ПРИРОДАТА, следвайки, копирайки, подражавайки на нейните закони на развитие, т.е. да откриеш "нейното собствено мнение" за дадено нейно творение.
       ДМ е теория за основните закони за развитие на Природата и Обществото, инструмент за извличане на ИНФОРМАЦИЯ (ЕНЕРГИЯ) от Природата за нейното собствено развитие. Способност да се абстрахираш от своите собствени желания, чувства, емоции така, че твоето мнение да бъде едновременно и обективно, и субективно.
       Предпоставките за наука според ДМ произлизат от Природата:
        1. Действителността е процес на трансформиране на енергии.
        2. Всички обекти и субекти са структурирани енергии в развитие от (+) към (-) и обратно.
        3. Диалектическо преодоляване на противоречия чрез трансформация на свойствата им:
        * всяко свойство (противоречие) се трансформира в противоположно, те съществуват едновременно и се проявяват в зависимост от гледната точка:
 

        - относително - абсолютно.
        - абстрактно -  конкретно.
        - анализ - синтез.
        - причина - следствие.
        - индукция - редукция - дедукция.
        - просто - сложно.
        - вътрешно - външно.

        - смърт - безсмъртие.
        - сътворение - унищожение.
        * превръщане на количествените натрупвания в качествени изменения и обратно.
        * единичното се проявява в множественото и обратно.
        * превръщане на тъждественото в нетъждествено и обратно (извършване, развитие).
        * отрицание на отрицанието (потвърждение на потвърждението).
        * всичко зависи от всичко в съответни йерархия и математически изрази.


       * Трансформации: енергия, маса, скорост, плътност, време, разстояние, сила, съпротива...
F = - F (III принцип на Нютон), т.е. на всяко действие съответства равно по големина и обратно по посока противодействие, т.е. злото не може да се поправи със зло. Зло = - Зло(Добро). Теорията на относителността на Айнщайн и Теорията "Единството на Вселената" са физико-математически израз на ДМ.
        * трансформиране на недостатъка в качество и обратно.
        * "хем го има - хем го няма".
        * циклична повторяемост на процесите на степен (развитие в концентрична спирала).
        4. Без ПРАКТИКА няма ПОЗНАНИЕ и обратно.
        5. Превръщане на НЕОБХОДИМОСТ - ВЪЗМОЖНОСТ - РАЗУМНОСТ
- РАЦИОНАЛНОСТ.
        6. Противоречията възникват от:
* множествеността; * взаимодействието; * неосъзнати (неосъществени) връзки.
        7.
Разрешаването на противоречията става в ЕДИНСТВО (в ЙОГА) чрез осъзнаване на естествените причино-следствени връзки.
        8. Видове разрешаване на противоречия:
        * естествено, съвършено - по развитието.
        * изкуствено, измислено, временно - против развитието или според изкуствена, измислена връзка.
        9. Едновременно съществуване
и трансформация на понятията по род, вид, съдържание и посока на развитие. Всяко понятие съществува едновременно в 4 РАЗНОВИДНОСТИ:
    - СЪД / - МЯРА / - МЯСТО / - ИНСТРУМЕНТ: Понятията ПРЕСТЪПНОСТ, КОРУПЦИЯ, ИНФЛАЦИЯ, БЮРОКРАЦИЯ освен СЪД (количество) те са и МЯРА, индикатор за КАЧЕСТВОТО на обществото, МЯСТО на действие, което протича примерно в САЩ, и ИНСТРУМЕНТ за постигане благо за едни, разруха за други, т.е. едновременност на действието и в двете посоки (добро - зло). Получава се ново количество, преминаващо в ново качество. Ако те дълго се противопоставят, прерастват в конфликт.
        Разрешаването на противоречието се извършва само в единство (в йога) - благо или разруха за всички...

Следователно всички персонални и обществени проблеми са плод на невежество, на неразбрана Природа, на изгубени понятия и връзки на развитието, на неразбрана История. Виж "Дървото", т.е.

Универсален алгортъм, съдържащ всички закони на диалектиката:

Повърхностни противоречия (партии) с неосъзнанти връзки (причини). "Вятърът удря клоните."   >>>

Дълбоки обществени противоречия на класи и др. подструктури с неосъзнати връзки (причини).

Обществената бъркотия с неосъзнати връзки (причини), последствия, начало и край на развитието. Това е нивото на средната "класа".

Пълно осъзнаване на обществените отношния в диалектическо единство (осъзнаване на всички причино-следствени връзки)


И двата вида диалектика
, идеалистическата и материалистическата (марксизма-ленинизма), са верни, но втората е по-приложима, тъй като ЕТАПИТЕ за опознаване на Природата не могат да се прескачат. Започва се от по-нисшата (гравитационната, материалната) природа и след това към висшите духовни (негравитационни) измерения.
        Ето мнение от 1985 г. на професор Л. П. Грехъм (Масачузетски Технологичен Институт - САЩ):
     
"
Съвременният Съветски ДМ е впечатляващо интелектуално постижение... От гледна точка на универсалността и степента на разработеност на ДМ
(обяснение на Обществото) няма равен сред съвременните системи на мисълта. ...бе необходимо да се върнем няколко века назад към Аристотеловата система за природния ред или към картезианската механистична философия, за да се намери система, основана на самата Природа, която би могла да съперничи с ДМ по степента на развитие или цялостност на системата."
        Малката грешка на Марксизма-Ленинизма е, че приема за начало на Живота "мъртвата" Материя
и че не съществува Бог. А
теорията на Васил Манев доказа, че всичко е живот и Богът е факт... Тази грешка е малка неточност в сравнение с практическата стойност на ДМ, дал началото, отправната точка, координатната система за осъзнаване на ОБЩЕСТВОТО. А това е

НАЧАЛОТО НА ОСЪЗНАВАЩАТА СЕ, ОЧОВЕЧАВАЩАТА СЕ ЗЕМНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ !!!

ОТРИЧАНЕТО на ДМ (марксизма-ленинизма) е (меко казано) ПЛОД на НЕВЕЖЕСТВО

Главна страница / Всички дефиниции / Резюме на сайта

Авторско право BG-Market.com & Уеб дизайн & Авторът