Главна страница

за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

КЛАСИ, ПАРТИИ, СЕКТИ...
и други разделения на обществото

нагоре
(Усложняване) РАЗДЕЛЕНИЕ
(
+)
Материално развитие, разделение на труда и способностите, размяна на мат. ценности.  Класи, партии, секти, професии, отрасли, институции, постове.

 

Зона за
трансформации


>

разделение
(+)
1...2...3

4.(-).
обединение


<

личност
 (труд)

надолу (-) ОБЕДИНЕНИЕ (опростяване)
Към Диктатура на природните новоосъзнати централни (всеобщи, природо-обществени ) закони. Всеобщи мъдрост, научни и духовни интереси.
 

     

 

 
 


КЛАСИ
- класификация, разделение по разни признаци. Все някакво разделение съществува, но буржоазната, т.е. западната идеология избира онова разделение, което запазва нейните привилегии в ущърб на останалите хора. Действителното, пространственото, естественото, първичното разделение е показано на схемата горе. То съответства на естествените структури на човека (обществото):

 

        1. Физическо (икономическо) развитие. Физически работници.
        2. Умствено развитие (научно развитие и нови технологии). Умствени работници.
        3. Душевно (психическо) развитие. Изкуства, медицина, човекознание...
      4. Духовно развитие. ЕДИНСТВО чрез осъзнаване на все по-основни, всеобщи, универсални природни закони (зависимости, първопричини).


Нагоре всеки клон има следващи второстепенни структури. Думата ПОДструктури е неуместна, защото развитието нагоре създава НАДструктури. Понятията трябва да се предефинират според естественото развитие...

 

За яснота трябва да изучите:

 

Историческо РАЗВИТИЕ на ЛОГИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ
според Обществения строй и видовете разделения:

първобитно общество
без разделения.


Точково мислене:
Неосъзнати отношения на "златната среда". Водят до "плетеница" (бъркотия).

поява на класово общество (робство)
начално, повърхностно разделение


а) Линейно мислене
Повърхностни, хоризонтални, несвързани отношения, съществуват само два повърхностни слоя - роби и робовладелци.

  вертикално разделение
феодализъм
разделение според вид дейност - има го във всички видове класови общества

б) Линейно мислене
(секти, диктатури):

Йерархия, но само в ограничена дейност -
без връзка с други дейности, без антагонизми между тях.

(!!!)
разсло(й)яване на
хоризонтални плоскости
дълбоко разделение според натрупаното материално количество (пари, собственост)

Двумерно мислене (+рисунката долу):
Различава се от колонка а) по огромното количество хоризонтални слоеве.
(и антагонизми, и секти).

обобществяване (комунизъм)

Пространствено мислене:
Цялостно осъзнати хармонични отношения - и разделение (нагоре в материално развитие), и обобществяване (надолу в осъзнаване на фундаментални закони) всичко в диалектическо единство.

КЛАСИ - класификацията според буржоазните идеолози е на СЛОЕВЕ^ (колонка 4).
 
< Точките на пресичане от всеки слой е възел (разклонение) за предаване (трансформация) на духовни ценности нагоре и на материални ценности надолу - духовното (вътрешното) се облича в материя. Всеки възел е човек, изпълнител на някаква дейност. Всеки слой общност се различава от друг само според това, на какво ниво от Дървото (Обществото) се намира, т.е. колко е дебел (по количеството материално натрупване - пари, собственост), а не какъв вид дейност извършва (ляво, дясно). Т.е. капитализмът разглежда хората в една плоскост - те са еднаква по дебелина безлична маса, чиито способности (нагоре материално, надолу духовно) нямат никакво значение. Материалните блага не се предават по логическия път (по разклоненията на йерархията - нагоре и надолу), а изкуствено, неестествено, субективно, волунтаристично, т.е. по хоризонталата. Така хората изглеждат разделени, без материална връзка помежду си. В действителност естествената йерархия на способностите съществува в Дървото (Обществото), но тя умишлено или от невежество е пренебрегната. Получава се разделение, разслояване - неосъзнати връзки между социалните общности по хоризонталата.

 

   Връзките на Собствениците по Дървото:
Надолу са по-едрите (по-дебелите) собственици.
Нагоре по-дребните (по-тънките) собственици.
По хоризонталата те раздават
благодеяния на своите подчинени...
  
Класите съществуват първоначално само в ума на собствениците. Но те налагат по силата на своето обществено положение (парите) тази своя неестествена представа.  Създават класите от невежеството си. Разслоението (класите) са резултат на свободното, хазартното заплато- и цено-образуване (пари при пари отиват - нагоре-надолу, а в страни, към изпълнителите, поради липса на осъзната връзка, ...каквото дойде). Когато трудът се мери и се разпределят благата според труда, т.е. когато

собствеността

и парите се изключат като фактор за разпределение и станат информационна система за отчитане и размяна на труд, получава се нормална социална система (социализъм). При него хората не се класифицират по признаците пари, собственост, а признакът за човещина (трудът) ги съюзява и няма фактор за антагонистични противоречия. Получава се съюзено, обобществено човечество, без граници (икономически, а след това и политически) за разделение (колонка 5).

СЕКТИ (ПАРТИИ): - секта произлиза от чуждицата сектор, т.е нещо, което е ОГРАНИЧЕНО в някакви рамки, граници. Сектата е ОГРАНИЧЕНОСТ, която нито приема, нито предава, нещо без развитие (колонка 3). Партиите са обществени секти - вместо в религията, проявяват се в политиката; те са политическа форма, етикет, надпис на класите. Ако няма класи, няма да има и партии. Те ще изчезнат, като се трансформират в научни институти, а не като се унищожат юридически. Така че партократите вместо говорещи роботи, да станат учени. Ако не - по една мотика и лопата, за да има полза от тях

Авторско право BG-Market.com & Уеб дизайн & Авторът